Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Školská rada

Oznámení o konání doplňkových voleb do školské rady

Oznamuji, že v souladu s §167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a volebním řádem pro volby členů do školské rady, se budou v ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice, Tišnovská 362 konat doplňkové volby členů školské rady za zákonné zástupce žáků.

Doplňující volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají z důvodu, že člen školské rady přestal splňovat podmínky členů školské rady dané zákonem. V doplňujících volbách budou voleni 2 členové za zákonné zástupce žáků.

1. Datum, místo a čas konání doplňujících voleb:

4. 10. 2021, prostor před kancelářemi vedení školy, 11:00 – 17:00 hod.

2. Průběh voleb: tajným hlasováním

3. Výzva k podání návrhu na kandidáta člena školské rady:

Kandidátní lístky nebo návrhy na kandidáty lze volební komisi prostřednictvím sekretariátu školy podávat do 29. 9. 2021 do 16:00 hod.. Návrh musí obsahovat písemný souhlas navrženého kandidáta. Kandidátem za skupinu zákonných zástupců se může stát zákonný zástupce žáka školy, může jej navrhnout kterýkoliv z oprávněných voličů za tuto skupinu. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit, což potvrdí svým podpisem na formuláři. Vyplněný formulář lze doručit osobně na sekretariát nebo zaslat poštou na adresu školy.

4. Základní informace průběhu voleb:

  1. Volební urna bude v prostoru před kancelářemi vedení školy. Volební akt probíhá tajným hlasováním. Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do volební urny.
  2. Volen může být pouze zákonný zástupce žáka školy.
  3. Navrženého kandidáta volí oprávnění voliči.
  4. Volební komise zajistí přípravu hlasovacích lístků. Kandidáti budou uvedeni na hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení (věk, povolání) a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Volební komise dále zajistí v den voleb volební urnu, hlasovací lístky, seznam oprávněných voličů a další potřebné náležitosti, zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na hlavních dveřích školy a na internetových stránkách školy.
  5. Po ukončení voleb otevře volební komise hlasovací urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.
  6. Za člena školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, je zvolen ten kandidát, který získal největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. Zvolený kandidát se dnem voleb stává novým členem školské rady.
  7. Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise, tento zápis předá řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady po ukončení voleb.

5. Vyhlášení výsledků voleb:

O výsledku voleb bude vyhotoven zápis. Výsledky voleb budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení voleb na webových stránkách školy a oznámeny zřizovateli.

6. Stanovení volební komise:

Mgr. Magdalena Stejskalová, Ing. Anna Tesařová, Mgr. Eva Vítková

 

V Lomnici dne 13. září 2021

Mgr. Helena Hegarová
ředitelka školy

Přílohy:

Členové školské rady

Zástupci zřizovatele:

Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Mgr. Radim Vykoukal

Zástupci pedagogů:

Mgr. Radmila Holcnerová
Mgr. Magdalena Stejskalová – předsedkyně ŠR
Mgr. Eva Vítková

Zástupci rodičů:

Ing. Karel Chalupa
Mgr. Bc. Dušan Kíni
Marie Štouračová

 

Dokumenty školské rady

Archiv dokumentů školské rady