Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Základní umělecká škola

S názvem základní umělecká škola (ZUŠ) se jistě setkal téměř každý. Ne každý však ví, co se pod tímto názvem skrývá. Ať už někdo chodí „na klavír“, do „hudebky“ nebo do „zušky“, všichni navštěvují stejnou školu. Ano, školu. ZUŠka je škola zřizovaná obcí nebo krajem na základě školského zákona (561/2004 Sb.), ve které žáci a studenti získávají základy vzdělání v uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Základní umělecké školy poskytují systematické a dlouhodobé studium ve zvoleném oboru, rozvíjejí umělecké nadání žáků, připravují žáky nejen na amatérskou uměleckou dráhu, ale také na studium na konzervatoři, nebo na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením.

Výuka v ZUŠ probíhá v odpoledních hodinách pod vedením profesionálních pedagogů plně kvalifikovaných pro daný nástroj. Kvalita hudební a taneční výuky na ZUŠ je pravidelně kontrolována Českou školní inspekcí a i proto se kvalitou vzdělávání odlišuje od volnočasových aktivit ( zájmové kroužky, kurzy atd.)

V Lomnici máme otevřeny dva obory - hudební a taneční s celkovou kapacitou 60 žáků.

Přípravné studium je určeno dětem do 7 let a trvá nejvýše dva roky. Základní studium I. stupně je pro žáky od 7 let a má sedm ročníků, následuje základní studium II. stupně, které je čtyřleté.

O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky a úspěšně vykonané talentové zkoušky, ve které projeví žák hudební cítění, smysl pro rytmus a intonaci. Talentové zkoušky probíhají obvykle v květnu. Žáci jsou přijímáni na celou dobu studia, nemusí se tedy přihlašovat každým rokem znovu. Studium I. i II. stupně se ukončuje absolventským vystoupením. Jestliže se žák rozhodne ukončit studium dříve, podá on nebo jeho zákonný zástupce písemnou odhlášku, a to pouze ke konci pololetí nebo školního roku.

Základní umělecká škola má velký podíl na utváření pozitivních postojů žáků a kultivaci jejich osobnosti. Tak je to také zakotveno ve Školním vzdělávacím programu, který je k nahlédnutí na webových stránkách školy www.zslomnice.cz.

Snad už lze jen dodat, že „cvičení dělá mistra“, a bez poctivé domácí přípravy se žádný talent dostatečně nerozvine. Přejeme všem žákům i jejich rodičům mnoho sil a trpělivosti při rozvíjení jejich uměleckého nadání a nám samé dobré žáky.

Fotogalerie

Základní umělecká škola
Základní umělecká škola
Základní umělecká škola
Základní umělecká škola
Základní umělecká škola
Základní umělecká škola