Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Školní poradenské pracoviště

Kontakty na školní poradenské pracoviště, konzultační hodiny pro rodiče a žáky

Vedoucí ŠPP, výchovný poradce Mgr. Lenka Novotná novotnalenka@zslomnice.cz  čtvrtek 12.20 - 13.05 
Speciální pedagog Mgr. Ivanka Krejčí krejciivanka@zslomnice.cz  středa 13.10 - 13.55
Speciální pedagog Mgr. Marie Krejčí krejci@zslomnice.cz  středa 13.15 - 14.00
Školní psycholog Mgr.Alena Šešulková sesulkova@zslomnice.cz  kdykoliv po domluvě
Karierní poradce Mgr. Marcela Mašková maskova@zslomnice.cz  čtvrtek 12.20 - 13.05
Metodik prevence Mgr., Bc. Dušan Kíni kini@zslomnice.cz  kdykoliv po domluvě

Kontakty na asistenty pedagoga

1.A, ŠD Renata Brabcová brabcova@zslomnice.cz
3.B Kateřina Pochopová pochopova@zslomnice.cz
4.B Monika Vlachová vlachova.monika@zslomnice.cz
6. Silvie Kosířová kosirova@zslomnice.cz
6. Lucie Fojtíková fojtikova@zslomnice.cz
9. Lenka Dítětová ditetova@zslomnice.cz
SPT Martina Mrázková mrazkova@zslomnice.cz
PT, ŠD, 9. Kristýna Zedová zedova@zslomnice.cz

Poradenské služby na naší škole zajišťuje školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP).

Poradenské služby poskytované školou

 • poradenství zákonným zástupcům žáka v oblasti výchovy, vzdělávání, stylů a strategií učení, postupech při neprospěchu žáka, prevence školní neúspěšnosti
 • poradenství při řešení a prevenci rizikového chování
 • poradenství v obtížných životních situacích žákům i jejich zákonným zástupcům v souvislosti s výukou
 • poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • kariérové poradenství, vhodná volba dalšího vzdělávání
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • poskytování informací o službách dalších poradenských zařízení a spolupráce s nimi
 • metodická podpora učitelům v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se SVP ŠPP tvoří na naší škole výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence a kariérní poradce.

Činnost školního poradenského pracoviště vede vedoucí pracoviště, který také sestavuje plán práce ŠPP. Se školskými poradenskými zařízeními komunikují všichni pracovníci ŠPP, vyjednávání obsahů doporučení ke vzdělávání zastřešuje výchovný poradce.

Výchovný poradce

 • uchovává dokumentaci spojenou se svou činností v ŠPP a doporučení ke vzdělávání žáků se SVP
 • kontroluje školní matriku v souvislosti se zápisem podpůrných opatření jednotlivých žáků
 • poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům konzultační hodiny
 • pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporují komunikaci mezi zákonnými zástupci, učiteli a žáky
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP,SPC) a středisky výchovné péče
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťováním PO pro žáky a jejich následné vyhodnocení
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a přípravu na další péči o tyto žáky (PO1, PLPP)
 • spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky školy

Školní psycholog

 • Pracuje v rámci prevence i intervence s třídními kolektivy.
 • Provádí diagnostiku zaměřenou na klima třídy, kariérové poradenství nebo při potížích s učením.
 • Pracuje individuálně s žáky v oblasti emočního, sociálního a osobnostního rozvoje, prevence školního neúspěchu, psychohygieny a řešení osobních i výukových potíží.
 • Poskytuje psychologické poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání pro zákonné zástupce.
 • Poskytuje krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky i zákonné zástupce.
 • Spolupracuje s dalšími odborníky a pomáhá vyhledat návaznou odbornou pomoc.
 • Spolupracuje s výchovným poradcem a metodikem prevence, pomáhá realizovat preventivní program školy.

Školní speciální pedagog

 • koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole
 • připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí s přiznaným podpůrným opatřením ve spolupráci s dalšími odborníky
 • dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces integrace
 • provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti
 • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik PLPP a IVP pro žáky se SVP
 • realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se SVP
 • navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky „Naše škola – příležitost pro všechny“ Str. 18 z 258
 • poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci
 • spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem a dalšími specializovanými pracovišti
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům

Metodik prevence

 • spolupracuje se všemi členy ŠPP
 • spolupracuje s třídními učiteli
 • vytváří Minimální preventivní program a Krizový plán školy
 • zajišťuje program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole
 • sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • koordinuje poskytování preventivních a vzdělávacích akcí pro žáky na dané škole
 • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich vývoji
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
 • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit

Kariérní poradce

 • zajišťuje kariérní poradenství a pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům při rozhodování o další profesní dráze
 • provádí individuální šetření ve spolupráci s třídním učitelem
 • předává žákům, zákonným zástupcům i třídním učitelům daných ročníků informace o studijních možnostech
 • zajišťuje skupinové návštěvy na informačním poradenském středisku úřadu práce
 • zprostředkovává besedy se zástupci středních škol, předává brožury, letáky
 • pořádá pro žáky a zákonné zástupce informační schůzky

Přílohy

Leták - Rozhodujeme se o budoucím povolání (0.18 MB)