Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Bc. Marie Krejčí – vedoucí poradenského pracoviště, výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů

Má na starosti spolupráci s

 • pedagogicko- psychologickými poradnami,
 • speciálně pedagogickými centry,
 • OSPOD – odboru sociálněprávní ochrany dítěte a rodiči.
 • vede evidenci dětí s SVP – speciálně vzdělávacími potřebami
 • poskytuje metodickou pomoc rodičům i pedagogům
 • ve spolupráci se speciálním pedagogem se podílí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky s SVP
 • ve spolupráci se speciálním pedagogem a učiteli zpracovává doporučení ke vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných
 • kontroluje vypracované IVP a zapracování všech doporučení ŠPZ
 • vytváří Minimální preventivní program sociálně patologických jevů,
 • společně s pedagogy řeší neprodleně výskyt sociálně patologických jevů ve škole - viz. konkrétní  Minimální preventivní program

Konzultační hodiny:

7:00 – 7:40  pondělí – pátek (po domluvě i jiný termín)

Mgr. et Mgr. Ivanka Krejčí – Školní speciální pedagog

Speciálně pedagogické služby poskytuje individuálně nebo ve skupinách:

 • žákům se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP)
 • žákům, kteří potřebují  zvýšenou podporu
 • žákům s přechodnými problémy

Školní speciální pedagog ve své činnosti realizuje a vede:

 • pedagogické intervence, které jsou poskytované žákům na základě doporučení Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a  jsou zaměřené  na procvičování, upevňování či dovysvětlení učiva
 • předměty speciálně pedagogické péče, rovněž doporučené žákům Pedagogicko-psychologickou poradnou, zaměřené na posílení oslabených. percepčních funkcí formou reedukační, stimulační nebo kompenzační (zraková a sluchová diferenciace), grafomotorika, prostorová orientace
 • ve spolupráci s VP a TU zpracovává doporučení ke vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných
 • zpracovává zprávy z vyšetření
 • zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály
 • je v součinnosti s pedagogy  a asistenty pedagogů prvního  i druhého stupně

Konzultační hodiny:

Středa 7:00 – 7:30
Čtvrtek 13:00 – 13:30

Mgr. Marcela Mašková – kariérní poradkyně

Má na starosti oblast kariérového poradenství:

 • pomáhá žákům 9.ročníku při výběru vhodného studijního nebo učebního oboru
 • informuje rodiče a žáky o nabídkách jednotlivých středních škol

Přílohy

Leták - Rozhodujeme se o budoucím povolání (0.18 MB)