Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

EU peníze školám

V červnu 2013 končí na naší škole projekt EU peníze školám, který byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do projektu jsme se zapojili v lednu 2011 díky schválené žádosti, na jejímž základě jsme získali finanční prostředky, které byly využity na podporu rozvoje následujících oblastí:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika, finanční gramotnost
  • přírodní vědy

Celý projekt byl postaven na využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Jednotlivé oblasti byly podpořeny různými činnostmi zaměřenými na individualizaci a inovaci výuky a na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Individualizace výuky nám umožnila rozdělit početnější třídy do dvou skupin na jednu hodinu týdně v předmětech český jazyk a matematika. V našem případě se jednalo o 4. a 8. třídu. Po dobu trvání projektu bylo v každé třídě a předmětu realizováno 72 vyučovacích hodin, ve kterých vznikl prostor pro podporu při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky nadanými.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT směřuje ke zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie, a především ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.
Díky této oblasti naše škola vybavila všechny kmenové třídy i odborné učebny interaktivními tabulemi, doplnila učebnu ICT novými počítači, byly zakoupeny dva vizualizéry a pedagogičtí pracovníci vypracovávali na nových noteboocích digitální učební materiály (DUMy), které ověřovali a využívali ve vlastní výuce. Celkem vytvořili 18 sad DUMů po 20 kusech.

Cílem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo podpořit učitele v jejich profesním a odborném růstu. Zúčastnili se řady metodických seminářů a dalších vzdělávacích aktivit vedoucích ke zkvalitnění a zefektivnění výuky. V rámci této oblasti učitelé absolvovali také dva roční jazykové kurzy a jeden jazykový pobyt v zahraničí.

Realizace celého projektu sice nebyla snadná, zato zcela jistě přispěla k motivaci a zvýšené schopnosti žáků uplatnit vlastní poznatky a osvojené dovednosti.

Mgr. Magdalena Nosková


 

Od loňského školního roku probíhá na naší škole projekt nazvaný „EU peníze školám“, který si klade za cíl zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“(OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit.

Pomocí těchto šablon si i naše škola sestavila projektovou žádost (v listopadu 2010), na jejímž základě získala finanční dotaci (v lednu 2011).

Cílem celého projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.

Na naší základní škole se jedná o tři oblasti rozvoje.

  1. Individualizace výuky – spočívá v možnosti dělení početnějších tříd (v letošním školním roce se jedná o 3. a 7. třídu) do 2 skupin na jednu hodinu týdně v českém jazyce a matematice. Vytváří se tím lepší podmínky jednak pro procvičování učiva a jednak vzniká prostor pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s nadanými žáky.
  2. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – cílem této oblasti je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Hlavním úkolem pro učitele je tvorba digitálních učebních materiálů (tzv. DUMů) – na naší škole jich tvoříme celkem 18 (každá sada DUMů obsahuje 20 kusů digitálních pomůcek v jednotlivých předmětech). Dále jsme díky této oblasti rozvoje zakoupili interaktivní tabule do každé kmenové třídy a do odborných učeben, učitelé, kteří se podílejí na tvorbě DUMů, mohou pracovat na nových noteboocích, učebna ICT byla dovybavena novými počítači, pořízeny byly i dva vizualizéry.
  3. Vzdělávání pedagogických pracovníků – v této oblasti rozvoje bude podpořen profesní a odborný růst učitelů na seminářích, workshopech a dalších akcích zaměřených na využívání efektivních vyučovacích metod a forem. Pedagogický sbor bude prostřednictvím týmové spolupráce veden k užší spolupráci při vytváření výchovně-vzdělávacích strategií školy.

Celý tento projekt potrvá 30 měsíců (t. j. dva a půl roku). Jeho realizace není a nebude jednoduchá, ale věříme, že konečný výsledek přispěje k zatraktivnění a zkvalitnění výuky.

Mgr. Marcela Mašková