Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Zápis do MŠ

Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí do MŠ


Informace o organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 v MŠ Lomnice

Termín zápisu: čtvrtek 4. 5. 2023 9.00 – 11.00, 12.00-16.00 hod

Spádové obce pro MŠ: Lomnice (Brusná, Řepka, Veselí)

Místo zápisu: pracovna speciálního pedagoga
(umístění v chodbě u vchodu do MŠ)

Zápis proběhne za přítomnosti zákonného zástupce ve škole, bez osobní přítomnosti dětí.

Kritéria pro přijímání dětí:

Do MŠ může být přijato pouze dítě, jehož rodiče prokáží, že se podrobilo povinnému očkování, nebo potvrzením lékaře o kontraindikaci.

Pořadí dětí bude určeno podle následujících kritérií:

 • dítě, které dosáhne věku 5 let do 31. 8. 2023 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy
 • dítě, které dosáhne věku 4 let do 31. 8. 2023 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy
 • dítě, které dosáhne věku 3 let do 31. 8. 2023 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy
 • dítě, které dosáhne věku 5 let do 31. 8. 2023 s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy
 • dítě, které dosáhne věku 4 let do 31. 8. 2023 s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy
 • dítě, které dosáhne věku 3 let do 31. 8. 2023 s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy

U dětí narozených v témže roce budou děti řazeny dle měsíce a dne narození (starší dítě má přednost).

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do mateřských škol rozhoduje mateřská škola v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

Dokumenty potřebné k zápisu k předškolnímu vzdělávání:

 • Žádost o přijetí – formulář najdete na webových stránkách školy, vytisknout, čitelně vyplnit, nechat potvrdit lékařem, podepsat
 • Rodný list dítěte
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (OP)
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce
 • U cizinců doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce. Za doklad totožnosti je považováno vízum nebo povolení k přechodnému pobytu.

Dodatečný zápis

V případě, že se nemůžete dostavit v termínu 4. 5., proběhne zápis po osobní domluvě se zástupkyní ředitelky školy nebo ředitelkou školy v době od 7. – 30. 5. 2023.

Kontakty najdete na webových stránkách školy.

Rozhodnutí

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (vydáváno u zápisu) s výsledkem řízení každého uchazeče, do 30 dnů od přijetí žádosti.

Seznam, s datem zveřejnění, se zveřejní na přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu alespoň 15 dnů (webové stránky). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená. Zákonný zástupce má právo požádat ředitele o vydání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí.

Rodiče přijatých žáků budou pozváni na informativní schůzku, která proběhne v červnu 2023.

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje, v souladu se správním řádem, zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy.

V případě, že budete potřebovat poradit, kontaktujte prosím vedoucí učitelku MŠ p. Silvu Benešovou, zástupkyni ředitelky p. Hanu Pokornou, případně ředitelku školy p. Helenu Hegarovou, pomůžeme Vám.

Kontakty najdete na webových stránkách školy.