Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Zápis do MŠ

Informace o organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25 v MŠ Lomnice

Zápis do MŠ Lomnice se uskuteční 7.5.2024 v době 9-11h, 12-16h.

Zápis bude probíhat v prostorách vstupu do MŠ bočním vchodem (od jídelny).

(pro ty, kteří neznají – projít branou nad parkovištěm před školou, před vámi po levé ruce rampa, za ní vchod – bude označen).

Zápis proběhne tradičně v budově školy, za přítomnosti zákonného zástupce ve škole bez osobní přítomnosti dětí.

Kritéria pro přijímání dětí:

Do MŠ může být přijato pouze dítě, jehož rodiče prokáží, že se podrobilo povinnému očkování, nebo potvrzením lékaře o kontraindikaci.

Pořadí dětí bude určenou podle následujících kritérií:

 • dítě, které dosáhne věku 5 let do 31. 8. 2024 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy
 • dítě, které dosáhne věku 4 let do 31. 8. 2024 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy
 • dítě, které dosáhne věku 3 let do 31. 8. 2024 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy
 • dítě, které dosáhne věku 5 let do 31. 8. 2024 s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy
 • dítě, které dosáhne věku 4 let do 31. 8. 2024 s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy
 • dítě, které dosáhne věku 3 let do 31. 8. 2024 s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy

U dětí narozených v témže roce budou děti řazeny dle měsíce a dne narození (starší dítě má přednost).

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do mateřských škol rozhoduje mateřská škola v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

Dokumenty potřebné k zápisu k předškolnímu vzdělávání:

 • Žádost o přijetí – formulář najdete na webových stránkách školy, vytisknout, čitelně vyplnit, nechat potvrdit lékařem, podepsat
 • Rodný list dítěte
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (OP)
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce
 • U cizinců doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce. Jako doklad totožnosti je považováno vízum nebo povolení k přechodnému pobytu.

Dodatečný zápis

V případě, že se nemůžete dostavit v termínu 7. 5., proběhne zápis po osobní domluvě se zástupkyní ředitelky školy nebo ředitelkou školy v době od 8. – 30. 5. 2024.

Kontakty najdete na webových stránkách školy.

Rozhodnutí

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (vydáváno u zápisu) s výsledkem řízení každého uchazeče, do 30 dnů od přijetí žádosti.

Seznam, s datem zveřejnění, se zveřejní na přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu alespoň 15 dnů (webové stránky). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená.

Rodiče přijatých žáků budou pozváni na informativní schůzku, která proběhne v červnu 2024.

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje, v souladu se správním řádem, zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy.

V případě, že budete potřebovat poradit, kontaktujte prosím vedoucí učitelku MŠ p. Silvu Benešovou, případně ředitelku školy p. Helenu Hegarovou, pomůžeme Vám.

Kontakty najdete na webových stránkách školy.

Přílohy