Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Zápis do MŠ

Zápis ke vzdělávání do MŠ a ZŠ pro děti a žáky cizince

Zápis dětí a žáků cizinců do MŠ a ZŠ Lomnice se pro žáky cizince uskuteční dne

 7. 6. 2022 od 10.00 do 16.00 hodin v budově školy.

Termín zápisu je stanoven dle zákona Lex Ukrajina č. 67/2022 Sb.

Všechny bližší informace obdržíte u zástupkyně ředitelky školy Mgr. Hany Pokorné, email: pokorna@zslomnice.cz, tel.  739 256 287, případně osobně v kanceláři školy po předchozí domluvě.

Pro přijímání dětí do MŠ, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, platí povinnost, že dítě je očkováno, má kontraindikaci nebo je imunní. Splnění těchto podmínek se prokazuje potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost v ČR.

Pokud zákonný zástupce podá žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ před termínem tohoto zápisu, jedná se o předčasné podání a ředitelka školy ji zahrne až do zápisu konaného v termínu, daným zákonem.

Pokud zákonný zástupce podá žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ po termínu zvláštního zápisu, ředitelka školy o žádosti rozhodne se zohledněním výsledků zápisu a volných kapacit.

Při přijímání cizinců do vyšších ročníků ZŠ se nejedná o přestup dle §49 školského zákona, ale o přijetí ke vzdělávání dle §165 odst. 2 písm. e) školského zákona.

Přihlášky se podávají v českém jazyce, případně dvojjazyčně - obdržíte na vyžádání u zástupkyně ředitelky školy.

Přílohy

Mgr. Helena Hegarová ŘŠ


Informace o organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 v MŠ Lomnice

Termín zápisu: 6. 5. 2022 9.00 – 17.00 hod

Místo zápisu: kancelář zástupkyně ředitelky školy

Za trvající příznivé epidemiologické situace proběhne zápis obvyklým způsobem v budově školy, za přítomnosti zákonného zástupce ve škole, bez osobní přítomnosti dětí.

Kritéria pro přijímání dětí:

Do MŠ může být přijato pouze dítě, jehož rodiče prokáží, že se podrobilo povinnému očkování, nebo potvrzením lékaře o kontraindikaci.

Pořadí dětí bude určeno podle následujících kritérií:

 • dítě, které dosáhne věku 5 let do 31. 8. 2022 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy
 • dítě, které dosáhne věku 4 let do 31. 8. 2022 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy
 • dítě, které dosáhne věku 3 let do 31.8.2022 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy
 • dítě, které dosáhne věku 5 let do 31. 8. 2022 s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy
 • dítě, které dosáhne věku 4 let do 31. 8. 2022 s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy
 • dítě, které dosáhne věku 3 let do 31.8.2022 s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy

Spádový obvod mateřské školy: Lomnice, Brusná, Řepka, Veselí

U dětí narozených v témže roce budou děti řazeny dle měsíce a dne narození (starší dítě má přednost).

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do mateřských škol rozhoduje mateřská škola v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

Dokumenty potřebné k zápisu k předškolnímu vzdělávání:

 • Žádost o přijetí – formulář najdete na webových stránkách školy, vytisknout, čitelně vyplnit, nechat potvrdit lékařem, podepsat
 • Rodný list dítěte
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (OP)
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce
 • U cizinců doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce. Za doklad totožnosti je považováno vízum nebo povolení k přechodnému pobytu.

Dodatečný zápis

V případě, že se nemůžete dostavit v termínu 6. 5., proběhne zápis po osobní domluvě se zástupkyní ředitelky školy nebo ředitelkou školy v době od 7. – 30. 5. 2022.
Kontakty najdete na webových stránkách školy.

Rozhodnutí

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (vydáváno u zápisu) s výsledkem řízení každého uchazeče, do 30 dnů od přijetí žádosti.

Seznam, s datem zveřejnění, se zveřejní na přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu alespoň 15 dnů (webové stránky). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená. Zákonný zástupce má právo požádat ředitele o vydání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí.

Rodiče přijatých žáků budou pozváni na informativní schůzku, která proběhne v červnu 2022.

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje, v souladu se správním řádem, zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy.

V případě, že budete potřebovat poradit, kontaktujte prosím vedoucí učitelku MŠ p. Lenku Mořkovskou, případně ředitelku školy p. Helenu Hegarovou, pomůžeme Vám.

Kontakty najdete na webových stránkách školy.