Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Zápis do MŠ

Zápis dětí do MŠ

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se uskuteční distanční formou v termínu od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021.

Žádost je možné doručit do školy následujícími způsoby:
a) poštou (ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice, Tišnovská 362, 679 23 Lomnice)
b) datovou schránkou (hatrfd9)
c) osobně do poštovní schránky školy
d) emailem s elektronickým podpisem (noskova@zslomnice.cz)

Prosíme o zaslání informačního potvrzení o odeslané žádosti na mailovou adresu noskova@zslomnice.cz.

Na emailové adresy zákonných zástupců bude zasláno registrační číslo dítěte.

Příslušné tiskopisy jsou k dispozici na webu školy – žádost o přijetí dítěte, evidenční list dítěte (součástí listu je i potvrzení od praktického lékaře). K žádosti přiložte kopii rodného listu.
Pokud již bylo dítě v případě zájmu zákonného zástupce vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přikládá se taktéž kopie doporučení z poradny.
V případě nahrazení povinného předškolního vzdělávání v MŠ individuálním vzděláváním u dětí, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let, musí zákonný zástupce taktéž přihlásit dítě k zápisu a přidat žádost o individuální vzdělávání.
V případě většího zájmu o umístění dětí do MŠ, než je volná kapacita, se bude pro přijetí vycházet z kritérií, která jsou zveřejněna na webu školy.

S případnými dotazy se lze telefonicky obrátit na kancelář školy (tel. 739 256 287, 777 964 138).

Mgr. Jan Vaščák, ředitel školy

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  2. Přednostně děti, které nejpozději před 1. 9. 2020 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (území městyse Lomnice a místní části).
  3. Děti podle věku k celodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy (území městyse Lomnice a místní části) - budou přijímány od nejstaršího po děti, které do konce srpna daného roku dovrší 3 let.
  4. Děti s žádostí k přijetí k polodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy (území městyse Lomnice a místní části) - budou přijímány od nejstaršího po děti, které do konce srpna daného roku dovrší 3 let.
  5. Děti podle věku k celodenní docházce s trvalým pobytem mimo školský obvod mateřské školy (území městyse Lomnice a místní části) - budou přijímány od nejstaršího po děti, které do konce srpna daného roku dovrší 3 let.
  6. Děti s žádostí k přijetí k polodenní docházce s trvalým pobytem mimo školský obvod mateřské školy (území městyse Lomnice a místní části) - budou přijímány od nejstaršího po děti, které do konce srpna daného roku dovrší 3 let).
  7. Děti mladší 3 let, které mají předpoklady pro plnění ŠVP PV (na základě individuálního zvážení ředitele školy).

Dodatek:

  • Do MŠ bude přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním; má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  • Při přijetí dítěte je stanovena tříměsíční zkušební doba pobytu.

V Lomnici 6. 4. 2020

Mgr. Jan Vaščák, ředitel školy

 

Informace pro rodiče nově přijímaných dětí

1. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dítěte

Ředitel na základě podmínek daných školským zákonem a kritérií pro přijetí stanoví konečné pořadí uchazečů.
Výsledky řízení u každého uchazeče budou oznámeny prostřednictvím seznamu všech uchazečů (pod přidělenými registračními čísly) vyvěšeného po dobu 15 dní na veřejně přístupném místě v MŠ (vstupní dveře).
Přijaté děti – zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za oznámené. Zákonný zástupce má právo požádat ředitele o vydání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí, které má pouze informativní charakter.
Nepřijaté děti – rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje zákonnému zástupci doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou.

2. Odvolání

Odvolací lhůta je 15 dní, u nepřijatých dětí začíná běžet od následujícího dne po doručení nebo osobním převzetí písemného vyhotovení.
Odvolání podává zákonný zástupce k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele mateřské školy.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy