Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Školní řád ZUŠ

Školní řád základní umělecké školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Lomnice, okres Blansko, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §30, odst. 1, ředitelka školy.

ČÁST  PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Školní řád pro žáky vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila dne 1. ledna 1993.
 2. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. V třídní knize provede vyučující o školení zápis. Školní řád je vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě.
 3. Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.
 4. Žáci mají dále právo:
  1. na základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
  2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
  3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků se zabývat
  4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku
  5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání
  6. na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitelka školy na návrh učitele hlavního předmětu
  7. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončení stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.
  8. Mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelkou školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy.
 5. Práva uvedená v odstavci 4 s výjimkou písmen a), c) a f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.
 6. Na informace podle odstavce 4 písmene b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.
 7. Přihlášení žáci jsou přijímáni na základě úspěšně vykonaného přijímacího řízení.
 8. Ke studiu se žáci přihlásí písemnou přihláškou na předepsaném tiskopise, ke studiu nezletilých žáků podávají přihlášku jejich zákonní zástupci.
 9. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo na jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Žáci jsou povinni:
  1. řídit se zásadami tohoto školního řádu
  2. dodržovat zásady kulturního chování, být slušní k pracovníkům školy, ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem
  3. docházet do vyučování pravidelně a včas
  4. účinkovat na veřejných a interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání
  5. zúčastnit se vyučování všech předmětů stanovených učebním plánem
  6. chodit do školy slušně oblečeni, mít čisté ruce, dbát na osobní hygienu
  7. pozorně sledovat výklad a projevovat pracovní aktivitu
 2. Zletilí žáci jsou dále povinni:
  1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
  2. dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou
  3. v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání
  4. plánovanou nepřítomnost omlouvat předem
 3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
  1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy
  2. na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka
  3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Informovat školu o změně trvalého bydliště, adresy pro doručování písemností a změně telefonního čísla
  4. dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky, e-mailem)
  5. v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání
  6. plánovanou nepřítomnost žáka omlouvat učiteli hlavního předmětu předem
 4. Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle §28, odst. 2 školského zákona:
  1. jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
  2. údaje o předchozím vzdělávání
  3. údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení nebo zdravotně znevýhodněn, popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn
  4. údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání
  5. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení

ČÁST  DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy

III. Organizace školy

 1. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice je příspěvkovou organizací zřízenou městysem. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kterou jmenoval zřizovatel školy.
 2. Ředitelka zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci ZUŠ (§164 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon).
 3. Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.
 4. Provozní pracovníci:
  • ekonomka školy
  • uklízečka
  • školník

IV. Organizace studia

 1. Žáci a studenti jsou přijímáni do dvou uměleckých oborů:
  • hudební
  • taneční
 2. Studium v ZUŠ je rozděleno na:
  • přípravné studium pro žáky od 5 do 7 let
  • studium I. stupně pro žáky ZŠ
  • studium II. stupně pro studenty středních  a vyšších odborných škol od 14 let věku
  • studium pro dospělé
 3. Žáci jsou přijímáni:
  • do přípravného studia po podpisu přihlášky jejich zákonnými zástupci a po prokázání předpokladů ke vzdělávání
  • k základnímu studiu I. a II. stupně a studia pro dospělé na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitelka školy. Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně
 4. Zápis žáků pro příští školní rok se koná ke konci předchozího školního roku (zpravidla v květnu a červnu), případně na začátku nového školního roku Zápis žáků je veřejně vyhlášen, během školního roku lze žáky přijímat pouze výjimečně.
 5. Každý ročník řádného studia je ukončen postupovou zkouškou. Žáci přípravného studia obdrží potvrzení o absolvování přípravného ročníku. Žáci základního studia I. a II. stupně obdrží vysvědčení za každý ukončený ročník. Studium I. a II. stupně je ukončeno absolventským vystoupením, v hudebním oboru lze také absolvovat interní přehrávku nebo veřejné vystoupení.

V. Organizace vyučování

 1. V jednotlivých uměleckých oborech se organizuje individuální, skupinová a kolektivní výuka.
 2. Vyučování se řídí rozvrhem hodin, vyučovací hodina trvá 45 minut.
 3. Podle předmětu a skladby učebního plánu mohou být vyučovací lekce děleny nebo spojovány
  • maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce
  • maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka
 4. Vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými (desetiminutovými a patnáctiminutovými) přestávkami.
 5. Režim otevírání a uzavírání budovy školy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhu hodin jednotlivých oborů.
 6. Frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být kmenová učebna (kabinety ZUŠ) a hudebna.
 7. Do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do tanečního oboru doporučený cvičební oděv.
 8. Žákům není dovoleno rušit výuku používáním mobilních telefonů.
 9. Při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo pozdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu.
 10. Nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost ředitelce školy nebo jinému přítomnému učiteli.
 11. V době školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce.
 12. Opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.
 13. V učebnách udržují žáci pořádek, pomůcky vracejí na své místo.
 14. Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, divadelní představení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.

VI. Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

 1. Žáci přicházejí do školy 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si obuv a přezují se v šatně. V šatnách se nezdržují déle , než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Bezprostředně po skončení výuky opouštějí žáci budovu školy.
 2. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky, střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.
 3. Rodiče žáků čekají na žáky v prostorách vstupního vestibulu, šatnách nebo na chodbě před učebnami ZUŠ.
 4. Vstup cizím osobám je umožněn pouze po ohlášení příchodu v kanceláři školy do 15.30 hodin.
 5. O přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně.
 6. Žákům není dovoleno jezdit výtahem, o udělení výjimky rozhoduje ředitelka školy.

ČÁST  TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 3. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech souvisejících s organizací vzdělávání a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 4. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitelka školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.
 5. Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu o pravidlech a podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedení školy. Zápis se provede do třídní knihy.
 6. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama na prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
 7. V učebnách není žákům dovoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.
 8. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitelka školy.
 9. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění nezletilých žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den předem jejich zákonným zástupcům. Tímto oznámením školy se rozumí v hudebním oboru písemná forma sdělení v žákovském sešitě, v tanečním oboru písemné oznámení do deníčku.
 10. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají platný cestovní doklad, uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemný souhlas k výjezdu nezletilého žáka do zahraničí podepsaný jeho zákonným zástupcem.
 11. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.

ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.

 1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.
 2. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.
 3. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají neprodleně učiteli všechny hudební nástroje a ostatní učební pomůcky zapůjčené školou.
 4. S každým vypůjčitelem bude sepsána smlouva o vypůjčení.

ČÁST  PÁTÁ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací
 2. Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
  • 1 - výborný
  • 2 – chvalitebný
  • 3 – uspokojivý
  • 4 neuspokojivý
 3. Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen těmito stupni:
  • prospěl(a) s vyznamenáním
  • prospěl(a)
  • neprospěl(a)
 4. Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního přemětu hodnocen stupněm prospěchu 1 – výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených ve školním řádu.
 5. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
 6. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
 7. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.
 8. Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitelka školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.
 9. Do vyššího ročníku postupuje žák, který byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonal postupovou zkoušku, pokud tak stanoví učební plán.
 10. Mimořádně nadaného žáka lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů.
 11. Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech umožnit opakování ročníku.
 12. Žáka s rozšířeným vyučováním, který na konci druhého pololetí neprospěl, lze přeřadit zpět do příslušného ročníku základního studia.

Opravné zkoušky

 1. Žák, který je na konci druhého pololetí hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením z jiného než hlavního předmětu, koná opravnou zkoušku nejpozději v posledním týdnu měsíce srpna příslušného školního roku. Z hlavního předmětu opravnou zkoušku nelze konat.
 2. Jestliže se žák nedostaví k opravné zkoušce v určeném termínu, je hodnocen z předmětu, ze kterého měl konat opravnou zkoušku, stupněm 4 – neuspokojivý. Jestliže se žák nemohl dostavit k opravné zkoušce ze závažných objektivních příčin a svou neúčast  omluví ředitelce školy nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného pro vykonání této zkoušky, určí ředitelka školy náhradní termín pro její vykonání.

Komisionální zkoušky

 1. Komisionální zkoušky se konají:
  • při postupových zkouškách
  • při závěrečných zkouškách na konci základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé
  • při zkouškách z hlavního předmětu studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
  • při přeřazení mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku nebo ročníků
  • při opravných zkouškách
 2. Zkušební komise je nejméně tříčlenná a skládá se z odborníků příslušného předmětu nebo oboru. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Jejím předsedou je ředitelka školy nebo jí pověřený učitel. O hodnocení zkoušky rozhoduje komise většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

ČÁST  ŠESTÁ

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 1. U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110% skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu.
 2. U studia pro dospělé stanoví ředitelka školy výši úplaty za vzdělávání:
  • u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1
  • u žáků, kteří nejsou uvedeni v předchozím textu, nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce
 3. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
 4. Ředitelka školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období (úplata za 1. pololetí do 15. 10., za 2. pololetí do 15.2. příslušného roku). Ředitelka školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.
 5. Výši úplaty za vzdělávání pro školní rok zveřejní ředitelka školy vyvěšením na veřejně přístupném místě v budově školy.
 6. Za prázdniny, státní svátky a předem oznámené školní akce se úplata za vzdělávání nevrací.
 7. Školné (úplata za vzdělávání) se platí:
  • hotovostní platbou v kanceláři školy
  • převodem z účtu na účet
  • složenkou

Pro kontrolu je žák povinen předložit doklad o zaplacení

ČÁST  SEDMÁ

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 1. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení.
 2. Žák přestává být žákem školy:
  • jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci II. pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku
  • jestliže byl vyloučen ze školy /§31 odst. 2 až 4 školského zákona)
  • v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák
  • v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl se s ředitelkou školy na jiném náhradním termínu
 3. O ukončení vzdělávání podle odst. 2 je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně.

 

ČÁST  OSMÁ

Výchovná opatření

 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo učitel hlavního předmětu.
 2. Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.
 3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
 4. Ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne,  kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Závěrečná ustanovení

Tímto se ruší Školní řád ze dne 25. 8. 2005.
Tento Školní řád byl schválen pedagogickou radou dne 28. 8. 2008 a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2008.

 

PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy

Přílohy

Školní řád ZUŠ (0.22 MB)