Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Tělocvična, hřiště

Provoz bazénu, sauny a tělocvičny pro veřejnost končí dne 27.3.2024


Ceny jsou platné od 1.1.2023.


Možnost pronájmu tělocvičny v odpoledních a večerních hodinách.

Pronájmy:

tělocvična 500 Kč / hod

Kontakty:

tel: ZŠ   549 450 116
mobil:  ZŠ   777 964 138
mobil: správce areálu (listopad - březen)   773 918 342
e-mail: reditel@zslomnice.cz

 

PROVOZNÍ  ŘÁD

školního víceúčelového sportovního areálu při ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice

1. Úvodní ustanovení

 • Tento provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu v areálu a musí být všemi návštěvníky a uživateli bezpodmínečně dodržován.
 • Uživatel je povinen dodržovat veškeré předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku.

2. Vstup do areálu

 • Areál je zařízení pro sportovní a rekreační činnost.
 • Vstup do areálu je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno.
 • Jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách je dovolena pouze na asfaltových plochách. Není povolena na trávě a umělém povrchu hřišť.
 • Do areálu je přísný zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
 • V celém areálu platí zákaz kouření a konzumace alkoholu.
 • Vstupující osoby jsou povinny udržovat čistotu a pořádek v celém areálu a veškerý odpad vhazovat do odpadkových košů.
 • Jakékoliv znečišťování a poškozování hřišť a jejich zařízení je zakázáno.
 • Na hřištích s umělým povrchem je zakázáno používat nevhodnou obuv – kopačky na trávu, tretry, boty s podpadkem.
 • Uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných.
 • Uživatelé vstupují do prostoru areálu na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Majitel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si způsobili uživatelé vlastní neopatrností, nedodržováním provozního řádu nebo jim je způsobil někdo jiný.
 • Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízeních sportovního areálu, popř. za škody způsobené užíváním hřiště na okolních nemovitostech.
 • Majitel nenese odpovědnost za škody na osobním majetku a odložených věcech.
 • Do areálu nemají přístup osoby, které jsou pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
 • Uživatelé, kteří se nechovají v souladu s provozním řádem a společenskými normami, mohou být z areálu vykázáni.

3. Provozní režim

 • Areál slouží přednostně školní tělovýchově v době školního vyučování.
 • V průběhu většího zájmu o jednotlivá hřiště bude provoz a střídání zájemců upraveno samostatným provozním řádem včetně plánovací časové tabule.
 • Doba otevření areálu pro veřejnost je stanovena samostatnou přílohou, ve které je zohledněno roční období a případné zadání areálu pro hromadné akce a turnaje.
 • Mimo provozní dobu je vstup do areálu zakázán.

 

V Lomnici 1. 9. 2021

Mgr. Helena Hegarová
ředitelka ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice

 

Důležitá telefonní čísla

Zdravotní záchranná služba   155
Hasiči   150
Policie ČR    158
Integrovaný záchranný systém   112
     
ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice   549 450 116
777 964 138

Fotogalerie

Tělocvična
Tělocvična
Tělocvična