Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

Zápis do MŠ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2018

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2018

Zápis dětí do MŠ

Ve čtvrtek 10. května 2018 se od 13.30 do 16.00 hodin uskuteční zápis dětí do mateřské školy. Potřebné formuláře je možné vyzvednout dopředu v MŠ, v kanceláři ZŠ nebo stáhnout z webových stránek MŠ. K vyplněným tiskopisům je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V tomto termínu proběhne také den otevřených dveří, takže pokud se budete chtít Vy a Vaše děti blíže seznámit s prostředím školky, jste zváni (nutno vzít přezůvky).

Následně je možno odevzdávat tiskopisy v kanceláři ZŠ, nejpozději ve čtvrtek 17. května 2018 do 15.00 hodin.

V případě většího zájmu o umístění dětí než je volná kapacita, se bude pro přijetí vycházet z kritérií, která jsou zveřejněna na webu školy (www.zslomnice.cz).

Mgr. Jan Vaščák, ředitel školy

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  2. Přednostně děti, které nejpozději před 1. 9. 2018 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (území městyse Lomnice a místní části).
  3. Děti podle věku k celodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy (území městyse Lomnice a místní části) - budou přijímány od nejstaršího po děti, které do konce srpna daného roku dovrší 3 let.
  4. Děti s žádostí k přijetí k polodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy (území městyse Lomnice a místní části) - budou přijímány od nejstaršího po děti, které do konce srpna daného roku dovrší 3 let.
  5. Děti podle věku k celodenní docházce s trvalým pobytem mimo školský obvod mateřské školy (území městyse Lomnice a místní části) - budou přijímány od nejstaršího po děti, které do konce srpna daného roku dovrší 3 let.
  6. Děti s žádostí k přijetí k polodenní docházce s trvalým pobytem mimo školský obvod mateřské školy (území městyse Lomnice a místní části) - budou přijímány od nejstaršího po děti, které do konce srpna daného roku dovrší 3 let).
  7. Děti mladší 3 let, které mají předpoklady pro plnění ŠVP PV (na základě individuálního zvážení ředitele školy).

Dodatek:

  • do MŠ bude přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním; má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
  • při přijetí dítěte je stanovena tříměsíční zkušební doba pobytu

 

V Lomnici 13. 3. 2018

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

 

Informace pro rodiče nově přijímaných dětí

1. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dítěte

Ředitel na základě podmínek daných školským zákonem a kritérií pro přijetí stanoví konečné pořadí uchazečů.
Výsledky řízení u každého uchazeče budou oznámeny prostřednictvím seznamu všech uchazečů (pod přidělenými registračními čísly) vyvěšeného po dobu 15 dní na veřejně přístupném místě v MŠ (vstupní dveře).
Přijaté děti – zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za oznámené. Zákonný zástupce má právo požádat ředitele o vydání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí, které má pouze informativní charakter.
Nepřijaté děti – rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje zákonnému zástupci doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou.

2. Odvolání

Odvolací lhůta je 15 dní, u nepřijatých dětí začíná běžet od následujícího dne po doručení nebo osobním převzetí písemného vyhotovení.
Odvolání podává zákonný zástupce k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele mateřské školy.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy