Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

Školní poradenské pracoviště

V letošním školním roce zahajuje v naší škole svou činnost školní poradenské pracoviště, které bude rodičům a žákům poskytovat odborné služby v těchto oblastech:

Mgr. Ivanka Krejčí – speciální pedagožka
se zabývá speciálně pedagogickou intervencí v oblasti náprav doporučených pedagogickými poradnami, pedagogickou intervencí, která je zaměřena na zlepšení výsledků ve vzdělávání žáků, monitorováním žáků ve výuce a pomocí žákům méně nadaným lépe zvládat učební látku, spolupracuje s rodiči a pedagogy.

Konzultační hodiny: 13.00 – 15.00 čtvrtek (po domluvě i jiný termín)

Mgr. Bc. Marie Krejčí – výchovná poradkyně
má na starosti spolupráci s pedagogicko- psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, OSPOD – odboru sociálněprávní ochrany dítěte a rodiči. Vede evidenci dětí s SVP – speciálně vzdělávacími potřebami a poskytuje metodickou pomoc rodičům i pedagogům.

Konzultační hodiny: 7.00 – 7.40 pondělí – pátek (po domluvě i jiný termín)

Mgr. Marcela Mašková – metodička prevence sociálně patologických jevů
zaměřuje se na prevenci výskytu SPJ (kouření, zneužívání návykových látek, kyberšikana, šikana apod.) V této oblasti úzce spolupracuje s ostatními pedagogy. Má na starosti také oblast kariérového poradenství a pomáhá žákům 9. ročníku při výběru vhodného studijního nebo učebního oboru.

Věříme, že se nám vzájemná spolupráce bude dařit a povede ke zlepšení komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu.

Mgr. Bc. Marie Krejčí