Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Zápis do 1. třídy

Informace o organizaci zápisu do 1.třídy a přípravné třídy pro školní rok 2024/2025 v ZŠ Lomnice

Zápis probíhá tradičně v budově školy, za přítomnosti zákonného zástupce i dítěte ve škole.

Kapacita: 50 dětí + 15 dětí do přípravné třídy

Termín: 9.4.2024 od 14 do 17h

Spádové obce pro ZŠ: Běleč, Bukovice, Lomnička, Lomnice (Brusná, Řepka, Veselí), Ochoz u Tišnova, Rašov, Strhaře, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Zhoř

A) Zápis do 1.třídy

Kritéria pro přijímání žáků:

 • dítě, které dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2024
 • dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024 – u zápisu je nutné předložit zároveň doporučení školského poradenského zařízení
 • dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 – u zápisu je nutné předložit zároveň doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v Lomnici a jejím spádovém obvodu, v dalším pořadí nespádové děti, které navštěvovaly MŠ v Lomnici a ty, které mají v ZŠ Lomnice staršího sourozence, v následujícím ostatní děti nespádové.

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje základní škola v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

Dokumenty potřebné k zápisu k povinné školní docházce:

 • Žádost o přijetí – formulář najdete na webových stránkách školy, vytisknout, vyplnit, podepsat
 • Rodný list dítěte
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (OP)
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce

Pokud by byl počet žádostí o přijetí vyšší, než kapacita a byla splněna kritéria pro přijetí, rozhodne o přijetí/nepřijetí žáka losování za účasti vedení školy, zástupce zřizovatele a školské rady, zřízené při ZŠ.

K přijetí ukrajinských dětí do ZŠ si přineste:

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny.

Odklad povinné školní docházky

Dokumenty potřebné k odkladu školní docházky:

 • Žádost o odklad školní docházky - formulář najdete na webových stránkách školy – vytisknout, vyplnit, podepsat
 • Rodný list dítěte
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (OP)
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce
 • Doporučení školského poradenského zařízení
 • Doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Žádost o odklad školní docházky se podává v době zápisu k povinné školní docházce. Pro žádost o odklad školní docházky není potřebná osobní účast dítěte při zápisu.

B) Zápis do přípravné třídy

Kritéria pro přijímání žáků:

 • dítě, které dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2024, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně povolen odklad povinné školní docházky.
 • třídu v případě volné kapacity lze doplnit dětmi mladšími, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a kterým bylo současně přijetí do přípravné třídy doporučeno školním poradenským zařízením.

Přednostně jsou do přípravné třídy přijímány děti s místem trvalého pobytu v Lomnici a jejím spádovém obvodu, v dalším pořadí nespádové děti, které navštěvovaly MŠ v Lomnici a ty, které mají v ZŠ Lomnice staršího sourozence, v následujícím ostatní děti nespádové.

Základním právním předpisem je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

§7 a § 7a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech    plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška č. 48/2005 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

Dokumenty potřebné k přijetí do přípravné třídy:

 • Žádost o přijetí do přípravné třídy – formulář najdete na webu školy, vytisknout, vyplnit, podepsat
 • Rodný list dítěte
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (OP)
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce
 • Doporučení školského poradenského zařízení pro umístění v přípravné třídě nebo platné Rozhodnutí o odkladu školní docházky
 • V případě, že dítě bylo u zápisu v jiné ZŠ, předložte i rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ze ZŠ, ve které byl udělen dítěti odklad školní docházky

Žádost o přijetí do přípravné třídy se podává v době zápisu k povinné školní docházce, u zápisu není potřebná osobní účast dítěte.

Dodatečný zápis do 1.třídy a přípravné třídy.

V případě, že se nemůžete dostavit v termínu 9. 4.2024, proběhne zápis po osobní domluvě se zástupkyní ředitelky školy nebo ředitelkou školy. Kontakty najdete na webových stránkách školy.

Rozhodnutí

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (vydáváno u zápisu) s výsledkem řízení každého uchazeče, do 30 dnů od přijetí žádosti.
Seznam, s datem zveřejnění, se zveřejní na přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu alespoň 15 dnů (webové stránky). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená.
Rodiče přijatých žáků budou pozváni na informativní schůzku, která proběhne v červnu 2023.
Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje, v souladu se správním řádem, zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy.

 

Informace k přípravné třídě

Přípravná třída je zřizována pro děti s odkladem školní docházky a pro děti, kterým je vzdělávání v této třídě doporučeno školským poradenským zařízením.

Výuka v této třídě probíhá podle Školního vzdělávacího programu, který se řídí RVP pro předškolní vzdělávání, hravou, ale více organizovanou formou než v mateřské škole, přiměřenou individuálním potřebám dítěte daného věku. Cílem práce v ní je snadná adaptace dítěte na školní prostředí a cílená podpora nedostatků jeho rozvoje, které byly příčinou odkladu školní docházky a které diagnostikovalo školské poradenské zařízení.

Záměrem výchovně vzdělávacího programu přípravné třídy je tedy:

 • Příprava na bezproblémový nástup do 1. třídy následující školní rok
 • Rozvoj fyzických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte s cílem zvládání každodenních nároků povinné školní docházky
 • Individuální přístup ke každému dítěti, využívání účinných metod a forem práce s ohledem na věkové a individuální potřeby, vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit, preference hravé a tvořivé činnosti
 • Vedení dětí k samostatnosti, posilování jejich sebevědomí a k prodlužování jejich pozornosti
 • Návaznost na práci specialistů – logopedů, psychologů, úzká spolupráce s rodinou
 • Podpora prosociálního chování, kamarádství, ohleduplnosti, spolupráce s cílem vytváření příjemné atmosféry prostředí

Výuka probíhá každý den, časový rozsah je určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první ročník, v samostatně zřízené třídě.

Hygienické přestávky jsou stanoveny s ohledem na potřeby žáků – nejsou přesně dodržovány „vyučovací hodiny“, děti nejsou přetěžovány.

Velkou výhodou je snížený počet dětí ve třídě – bude otevřena při minimálním počtu 10 žáků a naplněna maximálně do počtu 15 žáků.

Děti budou mít k dispozici všechny prostory školy – počítačovou učebnu, tělocvičnu, bazén, hřiště…

Společně se žáky 1. tříd budou navštěvovat kulturní akce a výchovné programy.

Po dopoledních aktivitách je dětem k dispozici školní družina.

O zařazení žáka do přípravné třídy rozhodně ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení školského poradenského zařízení, které zákonný zástupce přiloží k žádosti.

Školné se nehradí.

Vyučující přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Obsahuje také

 • Vyjádření speciálních vzdělávacích potřeb, předpokládaných schopností, nadání a zájmů dítěte
 • Případné doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu pro vzdělávání dítěte v dalším období
 • Další doporučení pro vzdělávání dítěte

Zprávu na konci druhého pololetí předá škola zákonnému zástupci dítěte a škole, ve které dítě bude plnit povinnou školní docházku, pokud se nejedná o školu, ve které bylo dítě zařazeno do přípravné třídy. Zároveň se stává součástí dokumentace školy.

Ředitelka školy může dítě z přípravné třídy vyřadit, jestliže:

 • O to požádá zákonný zástupce
 • Po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě nedochází nebo
 • Po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce

Ředitelka školy přihlédne před rozhodnutím o vyřazení dítěte z přípravné třídy vždy k zájmu dítěte.

V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na vedení školy.

Přílohy