Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Zápis do 1. třídy

Zápis ke vzdělávání do MŠ a ZŠ pro děti a žáky cizince

Zápis dětí a žáků cizinců do MŠ a ZŠ Lomnice se pro žáky cizince uskuteční dne

 7. 6. 2022 od 10.00 do 16.00 hodin v budově školy.

Termín zápisu je stanoven dle zákona Lex Ukrajina č. 67/2022 Sb.

Všechny bližší informace obdržíte u zástupkyně ředitelky školy Mgr. Hany Pokorné, email: pokorna@zslomnice.cz, tel.  739 256 287, případně osobně v kanceláři školy po předchozí domluvě.

Pro přijímání dětí do MŠ, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, platí povinnost, že dítě je očkováno, má kontraindikaci nebo je imunní. Splnění těchto podmínek se prokazuje potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost v ČR.

Pokud zákonný zástupce podá žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ před termínem tohoto zápisu, jedná se o předčasné podání a ředitelka školy ji zahrne až do zápisu konaného v termínu, daným zákonem.

Pokud zákonný zástupce podá žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ po termínu zvláštního zápisu, ředitelka školy o žádosti rozhodne se zohledněním výsledků zápisu a volných kapacit.

Při přijímání cizinců do vyšších ročníků ZŠ se nejedná o přestup dle §49 školského zákona, ale o přijetí ke vzdělávání dle §165 odst. 2 písm. e) školského zákona.

Přihlášky se podávají v českém jazyce, případně dvojjazyčně - obdržíte na vyžádání u zástupkyně ředitelky školy.

Přílohy

Mgr. Helena Hegarová ŘŠ


Zápis do 1. třídy

 

Informace o organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 v ZŠ Lomnice

Za trvající příznivé epidemiologické situace proběhne zápis tradičně v budově školy, za přítomnosti zákonného zástupce i dítěte ve škole.

Kapacita: 50 dětí + 15 dětí do přípravné třídy

Kritéria pro přijímání žáků:

 • dítě, které dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2022
 • dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2022 – u zápisu je nutné předložit zároveň doporučení školského poradenského zařízení
 • dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023 – u zápisu je nutné předložit zároveň doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v Lomnici a jejím spádovém obvodu, v dalším pořadí nespádové děti, které navštěvovaly MŠ v Lomnici a ty, které mají v ZŠ Lomnice staršího sourozence, v následujícím ostatní děti nespádové.

Stejná kritéria platí i pro přijímání dětí do přípravné třídy.

Pokud by byl počet žádostí o přijetí vyšší, než kapacita a byla splněna kritéria pro přijetí, rozhodne o přijetí/nepřijetí žáka losování za účasti vedení školy, zástupce zřizovatele a školské rady, zřízené při ZŠ.

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje základní škola v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

Zápis k povinné školní docházce – 1. třídy ZŠ

Dokumenty potřebné k zápisu k povinné školní docházce:

 • Žádost o přijetí – formulář najdete na webových stránkách školy, vytisknout, vyplnit, podepsat
 • Rodný list dítěte
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (OP)
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce

Odklad povinné školní docházky

Dokumenty potřebné k odkladu školní docházky:

 • Žádost o odklad školní docházky - formulář najdete na webových stránkách školy – vytisknout, vyplnit, podepsat
 • Rodný list dítěte
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (OP)
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce
 • Doporučení školského poradenského zařízení
 • Doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Žádost o odklad školní docházky se podává v době zápisu k povinné školní docházce.

V případě zájmu o umístění dítěte do přípravné třídy podejte žádost o přípravnou třídu současně se žádostí o odklad povinné školní docházky.

Přípravná třída

Dokumenty potřebné k přijetí do přípravné třídy:

 • Žádost o přijetí do přípravné třídy – formulář najdete na webu školy, vytisknout, vyplnit, podepsat
 • Rodný list dítěte
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (OP)
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce
 • Doporučení školského poradenského zařízení pro umístění v přípravné třídě nebo platné Rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2022/2023
 • V případě, že dítě bylo u zápisu v jiné ZŠ, předložte i rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ze ZŠ, ve které byl udělen dítěti odklad školní docházky

Dodatečný zápis

V případě, že se nemůžete dostavit v termínu 6. 4., proběhne zápis po osobní domluvě  se zástupkyní ředitelky školy nebo ředitelkou školy v době od 1. – 30. 4. 2022.

Kontakty najdete na webových stránkách školy.

Rozhodnutí

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (vydáváno u zápisu) s výsledkem řízení každého uchazeče, do 30 dnů od přijetí žádosti.

Seznam, s datem zveřejnění, se zveřejní na přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu alespoň 15 dnů (webové stránky). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená.

Rodiče přijatých žáků budou pozváni na informativní schůzku, která proběhne v červnu 2022.

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje, v souladu se správním řádem, zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy.

V případě, že budete potřebovat poradit, kontaktujte prosím zástupkyni ředitele p. Hanu Pokornou, případně ředitelku školy p. Helenu Hegarovou, pomůžeme Vám.

Kontakty najdete na webových stránkách školy.

Informace k nově otevřené přípravné třídě ve školním roce 2022/2023

Přípravná třída je zřizována pro děti s odkladem školní docházky a pro děti, kterým je vzdělávání v této třídě doporučeno školským poradenským zařízením.

Výuka v této třídě probíhá podle Školního vzdělávacího programu, který se řídí RVP pro předškolní vzdělávání, hravou, ale více organizovanou formou než v mateřské škole, přiměřenou individuálním potřebám dítěte daného věku. Cílem práce v ní je snadná adaptace dítěte na školní prostředí a cílená podpora nedostatků jeho rozvoje, které byly příčinou odkladu školní docházky a které diagnostikovalo školské poradenské zařízení.

Záměrem výchovně vzdělávacího programu přípravné třídy je tedy:

 • Příprava na bezproblémový nástup do 1. třídy následující školní rok
 • Rozvoj fyzických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte s cílem zvládání každodenních nároků povinné školní docházky
 • Individuální přístup ke každému dítěti, využívání účinných metod a forem práce s ohledem na věkové a individuální potřeby, vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit, preference hravé a tvořivé činnosti
 • Vedení dětí k samostatnosti, posilování jejich sebevědomí a k prodlužování jejich pozornosti
 • Návaznost na práci specialistů – logopedů, psychologů, úzká spolupráce s rodinou
 • Podpora prosociálního chování, kamarádství, ohleduplnosti, spolupráce s cílem vytváření příjemné atmosféry prostředí

Výuka probíhá každý den, časový rozsah je určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první ročník, v samostatně zřízené třídě.

Hygienické přestávky jsou stanoveny s ohledem na potřeby žáků – nejsou přesně dodržovány „vyučovací hodiny“, děti nejsou přetěžovány.

Velkou výhodou je snížený počet dětí ve třídě – bude otevřena při minimálním počtu 10 žáků a naplněna maximálně do počtu 15 žáků.

Děti budou mít k dispozici všechny prostory školy – počítačovou učebnu, tělocvičnu, bazén, hřiště…

Společně se žáky 1. tříd budou navštěvovat kulturní akce a výchovné programy.

Po dopoledních aktivitách je dětem k dispozici školní družina.

O zařazení žáka do přípravné třídy rozhodně ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení školského poradenského zařízení, které zákonný zástupce přiloží k žádosti.

Školné se nehradí.

Vyučující přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o  průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Obsahuje také

 • Vyjádření speciálních vzdělávacích potřeb, předpokládaných schopností, nadání a zájmů dítěte
 • Případné doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu pro vzdělávání dítěte v dalším období
 • Další doporučení pro vzdělávání dítěte

Zprávu na konci druhého pololetí předá škola zákonnému zástupci dítěte a škole, ve které dítě bude plnit povinnou školní docházku, pokud se nejedná o školu, ve které bylo dítě zařazeno do přípravné třídy. Zároveň se stává součástí dokumentace školy.

Ředitelka školy může dítě z přípravné třídy vyřadit, jestliže:

 • O to požádá zákonný zástupce
 • Po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě nedochází nebo
 • Po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce

Ředitelka školy přihlédne před rozhodnutím o vyřazení dítěte z přípravné třídy vždy k zájmu dítěte.

V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na vedení školy.

 

Přílohy

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (0.05 MB)

Žádost o odklad začátku povinné školní docházky (0.05 MB)

Žádost o přijetí do přípravné třídy (0.05 MB)

Desatero pro rodiče předškoláků (0.46 MB)