Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Přípravná třída

Informace o organizaci zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025 v ZŠ Lomnice

Zápis do přípravné třídy ZŠ Lomnice proběhne v budově školy, za přítomnosti zákonného zástupce bez osobní přítomnosti dětí.

Kapacita:15 dětí

Termín -  9.4.2024

Kritéria pro přijímání žáků:

 • dítě, které dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2024, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně povolen odklad povinné školní docházky.
 • třídu v případě volné kapacity lze doplnit dětmi mladšími, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a kterým bylo současně přijetí do přípravné třídy doporučeno školním poradenským zařízením.

Pokud zvažujete odklad školní docházky nebo umístění dítěte v přípravné třídě i z jiného důvodu, je třeba se již nyní objednat v pedagogicko-psychologické poradně.

Dokumenty potřebné k zápisu:

 • Žádost o přijetí – formulář najdete na webových stránkách školy, vytisknout, čitelně vyplnit,  podepsat
 • Rodný list dítěte
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (OP)
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce
 • U cizinců doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce. Jako doklad totožnosti je považováno vízum nebo povolení k přechodnému pobytu.
 • Doporučení školského poradenského zařízení pro umístění v přípravné třídě nebo platné rozhodnutí o odkladu školní docházky (v případě, že dítě bylo u zápisu v jiné ZŠ, předložte i rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ze ZŠ, ve které byl udělen dítěti odklad školní docházky).

Dodatečný zápis

V případě, že se nemůžete dostavit v termínu 9.4., proběhne zápis po osobní domluvě se zástupkyní ředitelky školy nebo ředitelkou školy.

Kontakty najdete na webových stránkách školy.

Co je přípravná třída?

Přípravná třída je zřizována pro děti s odkladem školní docházky a pro děti, kterým je vzdělávání v této třídě doporučeno školským poradenským zařízením.

Výuka v této třídě probíhá podle Školního vzdělávacího programu, který se řídí RVP pro předškolní vzdělávání, hravou, ale více organizovanou formou než v mateřské škole, přiměřenou individuálním potřebám dítěte daného věku. Cílem práce v ní je snadná adaptace dítěte na školní prostředí a cílená podpora nedostatků jeho rozvoje, které byly příčinou odkladu školní docházky a které diagnostikovalo školské poradenské zařízení.

Záměrem výchovně vzdělávacího programu přípravné třídy je tedy:

 • Příprava na bezproblémový nástup do 1. třídy následující školní rok
 • Rozvoj fyzických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte s cílem zvládání každodenních nároků povinné školní docházky
 • Individuální přístup ke každému dítěti, využívání účinných metod a forem práce s ohledem na věkové a individuální potřeby, vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit, preference hravé a tvořivé činnosti
 • Vedení dětí k samostatnosti, posilování jejich sebevědomí a k prodlužování jejich pozornosti
 • Návaznost na práci specialistů – logopedů, psychologů, úzká spolupráce s rodinou
 • Podpora prosociálního chování, kamarádství, ohleduplnosti, spolupráce s cílem vytváření příjemné atmosféry prostředí

Výuka probíhá každý den, časový rozsah je určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první ročník, v samostatně zřízené třídě.

Hygienické přestávky jsou stanoveny s ohledem na potřeby žáků – nejsou přesně dodržovány „vyučovací hodiny“, děti nejsou přetěžovány.

Velkou výhodou je snížený počet dětí ve třídě – bude otevřena při minimálním počtu 10 žáků a naplněna maximálně do počtu 15 žáků.

Děti budou mít k dispozici všechny prostory školy – počítačovou učebnu, tělocvičnu, bazén, hřiště…

Společně se žáky 1. tříd a s dětmi z MŠ Lomnice budou navštěvovat kulturní akce a výchovné programy.

Po dopoledních aktivitách je dětem k dispozici školní družina.

O zařazení žáka do přípravné třídy rozhodně ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení školského poradenského zařízení, které zákonný zástupce přiloží k žádosti.

Školné se nehradí.

Vyučující přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Rozhodnutí

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (vydáváno u zápisu) s výsledkem řízení každého uchazeče, do 30 dnů od přijetí žádosti.

Seznam, s datem zveřejnění, se zveřejní na přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu alespoň 15 dnů (webové stránky). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená.

Rodiče přijatých žáků budou pozváni na informativní schůzku, která proběhne v červnu 2024.

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje, v souladu se správním řádem, zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy.

V případě, že budete potřebovat poradit, kontaktujte prosím zástupkyni ředitele pí. Hanu Pokornou, případně ředitelku školy pí. Helenu Hegarovou, pomůžeme Vám.

Kontakty najdete na webových stránkách školy.

Přílohy

Žádost o přijetí do přípravné třídy (0.14 MB)

Desatero pro rodiče předškoláků (0.46 MB)