Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Informace rodičům prvňáčků

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2020-2021.

Důležité termíny ve školním roce 2020-21

Začátek školního vyučování 1. 9. 2020
Ukončení I. pololetí 28. 1. 2021
Ukončení II. pololetí 30. 6. 2021
   
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Pololetní prázdniny 29. 1. 2021
Jarní prázdniny 22. – 28. 2. 2021
Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2021

Zvonění

1. hodina 7.55 – 8.40
2. hodina 8.45 – 9.30
3. hodina 9.45 – 10.30
4. hodina 10.35 – 11.20

Organizace 1. týdne 1. 9. – 4. 9. 2020

úterý 8.00 – 8.40 slavnostní zahájení
středa 7.55 – 9.30  
čtvrtek 7.55 – 10.30  
pátek 7.55 – 11.20 dle rozvrhu

Omlouvání nepřítomnosti žáka

Povinností zákonného zástupce žáka je oznámit

 1. předem známou absenci žáka (plánovaná návštěva lékaře, rodinné důvody,…) - dopředu
 2.  náhlou nepřítomnost žáka ve vyučování (nemoc) - nejdéle do 3 dnů od započetí absence

Omlouvat dítě můžete těmito způsoby:

 1. osobně ve škole
 2. telefonicky na číslech 549 450 116-7, 777 964 138, 739 256 287
 3. zasláním e-mailu na adresu třídní učitelky
 4. formulářem pro výjimečné vícedenní uvolnění z výuky (rodinná rekreace, ozdravný pobyt, ...), které získáte u TU, v kanceláři školy nebo na webových stránkách www.zslomnice.cz

Nezapomeňte následně po návratu dítěte do školy zapsat omluvenku do zápisníčku pro prvňáčky.

Předem známou absenci v délce 1 hodiny omlouvá příslušný vyučující, v délce 1 den třídní učitelka a v délce více než 1 den ředitel školy. Ve všech třech případech je však třeba zapsat omluvenku do zápisníčku pro prvňáčka.

Škola má ve zvláštních případech právo požadovat i omluvenky od lékaře. Pokud počet neomluvených hodin žáka překročí 10, jsme povinni toto neprodleně oznámit na oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Tišnov.

Ranní otevírání školy

Ranní dozor nad dříve přijíždějícími žáky plně zajišťuje školní družina. Ranní pobyt ve školní družině 6.30 – 7.40 je zdarma.

Školní družina (ŠD)

Je určena žákům 1. – 5. ročníku, její kapacita je 75 žáků, máme moderně vybavené 3 místnosti a k dispozici jsou i odborné učebny školy. Chtěli bychom plně uspokojit poptávku všech zájemců o zapsání do ŠD. Pobyt ve ŠD stojí 350 Kč za pololetí, ranní pobyt od 6.30 - 7.40 je zdarma.
Odpolední provoz školní družiny je zajištěn od 11.20 – 16.00 hodin.

Školní úraz

Školním úrazem je úraz, který se stal žákům při vyučování ve škole, při výchově ve ŠD, ŠK, zájmových kroužcích nebo v přímé souvislosti s ním (např. o přestávkách, při akcích organizovaných školou). Vzniklý úraz oznámí žák ihned učiteli, který zajistí evidenci školního úrazu.
Pokud se úraz projeví až v době mimo vyučování, je nutné toto nahlásit neprodleně (nejpozději následující den) ZŠ (TU, zástupkyni ředitele školy - ZŘŠ), záznam o úrazu musí být sepsán do 48 hodin. Jeden výtisk záznamu o školním úrazu obdrží rodiče žáka spolu s tiskopisem posudku o bolestném. Posudek o bolestném, vyplněný lékařem po ukončení léčby úrazu, odevzdá žák ZŘŠ a teprve poté bude úraz odškodněn pojišťovnou. Odškodnění za úraz se nevztahuje na úraz vzniklý při zájmových akcích neorganizovaných školou.

Pojištění žáků

Všichni žáci školy jsou pojištěni proti škodě, ke které dojde v době od příchodu do odchodu žáka ze školy. Pojištění se vztahuje na úrazy, krádeže a poškození osobních věcí. Pojištění osobních věcí se vztahuje pouze na osobní věci (obuv, oděv) odcizené z prostor určených k jejich ukládání a hodnota odcizených věcí přesáhne částku 1000,-Kč. Nevztahuje se na cenné věci a peníze – ty si může uložit u TU nebo v kanceláři školy. Odcizení je nutné neprodleně oznámit TU.

Postup při zjištění ztráty:

Žák důkladně prohledá místo ztráty a jeho okolí. Při neúspěšném hledání oznámí ztrátu ihned TU nebo vedení školy. Druhý den se pokusí znovu ztracenou věc najít. Pokud se věc přesto nepodaří najít, žák toto neprodleně oznámí TU. Ten si vyžádá od rodičů doklad o zaplacení nebo čestné prohlášení a ZŘŠ obratem vyplní tiskopis pro hlášení škody pojišťovně.

ZUŠ

Žáci jsou přijati na základě talentových zkoušek konaných v červnu v rámci školního roku.

Taneční obor
Hudební obor

 • klavír
 • elektronické klávesové nástroje
 • kytara
 • zobcová flétna
 • sólový zpěv
 • trubka
 • bicí

Výuka přijatých žáků bude probíhat v budově školy, rozvrh na základě individuální domluvy.

hudební obor – přípravka 750,- Kč/pololetí
hudební obor 1100,- Kč/pololetí
hudební nauka součástí výuky hudebních oborů
taneční obor 800,- Kč/pololetí
taneční obor – přípravka  500,- Kč/pololetí

Nabídka zájmových kroužků

bude upřesněna ve druhé polovině měsíce září 2020.

Stravování žáků

V naší školní jídelně je zaveden elektronický systém objednávání a výdeje stravy. Strávníci si mohou zvolit oběd z nabídky dvou druhů jídel. Obědy se budou vydávat pomocí čipu, který si strávník zakoupí v kanceláři školní jídelny (boční vchod přes rampu) za 115,- Kč a bude mu sloužit k identifikaci po celou dobu docházky do jídelny. Částka, kterou za něj strávník zaplatí, je zálohová a při ukončení stravování lze funkční čip vrátit a příslušnou částku obdrží zpět.
Cena obědu pro žáka 7-10 let je 25,- Kč. Případné zvýšení cen potravin během roku se promítne do kalkulace ceny obědu.

Přihlašování a odhlašování stravy

Vyplněním přihlášky a zakoupením čipu je žák aktivován ve stravovacím terminálu. Je nutné pravidelně kontrolovat stav financí a platit s předstihem zálohy.
Strávník je automaticky přihlášen na celý daný měsíc k odběru obědu č. 1. V případě změny na oběd č. 2 v konkrétním dni nebo úplnému odhlášení oběda je nutné provést změnu čipem na školním terminálu v jídelně nebo přes internet nejpozději do 10.00 hodin předcházejícího dne před odběrem oběda. V případě nemoci či z jiných naléhavých důvodů, můžete výjimečně odhlásit dítě ze stravování od 6.30 do 7.00 hodin daného dne, ale pouze telefonicky 549 450 261 nebo osobně. Na pozdější odhlášku nebude brán zřetel. Pokud bude o jeden z obědů malý zájem (méně než 50 strávníků) budou objednávky zrušeny a strávníci budou automaticky přehlášeni na většinový oběd. Objednací místo – terminál je vybaven návodem, strávník se identifikuje svým čipem a na displeji pak uvidí stav svých objednávek (přihlášená jídla).

Zapomenuté či ztracené identifikační médium (čip)

V případě zapomenutí či ztráty čipu Vaše dítě o již objednané jídlo nepřijde. V případě jeho zapomenutí oznámí žák tuto skutečnost v kanceláři ŠJ, kde mu bude vydána náhradní stravenka, kterou se prokáže při výdeji. Ztrátu čipu rovněž neprodleně nahlásíte v kanceláři jídelny, kde vedoucí školní jídelny toto identifikační médium zablokuje a případný nálezce tak nemůže použít cizí čip pro odběr stravy, která mu nenáleží. Strávník si však musí zakoupit nové identifikační médium.

Objednávky přes internet

Strávník evidovaný v naší databázi, má umožněn vstup pro objednávání a odhlašování stravy také pomocí internetu.
Postup zpřístupněné služby:

 1. V kanceláři při zakoupení čipu dostanete své uživatelské jméno a heslo
 2. V adresním řádku internetového prohlížeče zadáte www.strava.cz
 3. Ve formuláři „Výběr zařízení“ vyplníte číslo naší školní jídelny - 2426. Pokud zatrhnete „Uložit nastavené hodnoty“, příště již tuto položku nebudete muset vyplňovat. Kliknete na ODESLAT.
 4. Na monitoru se Vám objeví „Přihlášení uživatele“. Vyplníte požadované údaje, které jste dostali při zakoupení čipu. Kliknete na ODESLAT.
 5. Po úspěšném přihlášení se dostanete na uživatelské menu, ve kterém si již volíte příslušnou položku.

Způsob platby

Stravné se hradí dopředu a zálohově jedním z následujících způsobů:

 • internetovým bankovnictvím
 • v hotovosti v kanceláři ŠJ

POZOR: Zálohu za měsíc září musíte uhradit do 31. srpna 2020!

Žák má nárok na jeden dotovaný oběd denně. V první den nemoci, si oběd můžete odebrat do jídlonosiče v době od 11.20 do 13.15 hodin. Při další nepřítomnosti žáka tento nárok zaniká a je bezpodmínečně nutné obědy odhlásit nebo dále odebírat za plnou, nedotovanou cenu 63,-Kč. (Případné zvýšení cen potravin a energií během roku se promítne do kalkulace ceny obědu.) Přeplatky se budou vyúčtovávat 1x ročně, vždy po ukončení školního roku a budou vráceny na Váš účet nebo vydány v hotovosti proti podpisu (podle způsobu platby strávníka) nebo je možné po domluvě ponechat jako zálohu na další školní rok. Výše zálohy pro jednotlivé kategorie strávníků závisí na počtu stravovacích dnů. Veškeré informace získáte v kanceláři školní jídelny nebo na vyžádání na e-mailové adrese skolnijidelna@zslomnice.cz.

Webové stránky www.zslomnice.cz

Na školních webových stránkách najdete téměř vše, co potřebujete – informace o vzdělávací nabídce školy, přijímacích zkouškách na SŠ, formuláře, přihlášky, možnost omluvení nepřítomnosti dítěte ve škole či na obědě, termíny prázdnin, rozvrh hodin a kroužků, fotogalerie z akcí, připomínky k naší práci…

Důležité je seznámení se školním řádem.