Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Informace pro rodiče žáků

Zákaz osobní přítomnosti v ZŠ

Na základě krizového opatření vlády ČR se zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku a žáků speciální třídy ve škole od 1.3.2021 do 21.3.2021 s přechodem na distanční výuku.

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021 - 2022

Jednotlivé SŠ zveřejní svoje kritéria přijímacího řízení do 31. ledna 2021.

Termíny přijímacích zkoušek:

12. dubna 2021 – 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání
13. dubna 2021   2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání

14. dubna 2021 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro šestiletá a osmiletá gymnázia
15. dubna 2021 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro šestiletá a osmiletá gymnázia

Náhradní termíny:

12. a 13. května 2021

U náhradních termínů (např. z důvodu nemoci) musí být nepřítomnost žáka na zkoušce omluvena do 3 pracovních dnů řediteli SŠ!

Jednotné přijímací zkoušky zajišťuje společnost Cermat. Každý uchazeč může přijímací zkoušku vykonat 2x – poprvé ve škole, kterou si zapíše do formuláře na 1. místě, podruhé ve škole, kterou si zapíše do formuláře na 2. místě. Pro vyhodnocení se nakonec započítává lepší výsledek! Pořadí škol musí být na obou formulářích stejné!!!!

O tom, zda ve škole budou jednotné přijímací zkoušky, nebo ne, budou moci ředitelé podle ministerstva školství rozhodnout do 8. března 2021 na základě počtu podaných přihlášek na SŠ. Uchazeči se mohou na školy hlásit do 1. března 2021.

Pokud SŠ nevyužije testy od společnosti Cermat a vytvoří si vlastní, tzv. školní přijímací zkoušky, bude jejich termín vyhlášen ředitelstvím dané SŠ na období od 12. do 28. dubna 2021.

I v případě, že si žák vybere jednu školu, ve které se jednotná přijímací zkouška koná a druhou, ve které proběhne školní přijímací zkouška, má uchazeč právo účastnit se přijímací zkoušky v první škole dvakrát, a i tehdy se mu započítává lepší výsledek.

Pokud počet přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných, může ředitel SŠ rozhodnout, že se na daný obor nebudou konat přijímací zkoušky a o přijetí rozhodnou jiná kritéria. Tuto informaci musí zveřejnit nejpozději do 8. března 2021.

Některé SŠ započítávají do celkového výsledku např. mimoškolní aktivity (např. kroužky), ZUŠ, účast na olympiádách, atd.). Rovněž nezapomeňte (pokud máte) dodat jako přílohu kopii doporučení z PPP o zohlednění žáka (je třeba si předem v PPP vyzvednout k tomu určený formulář).

Nezapomeňte, že:

 • přihlášky obdrží žáci u nás ve škole
 • žák se má možnost hlásit na dvě SŠ nebo na jednu SŠ a v ní na dva studijní obory
 • oba formuláře musejí být vyplněny úplně stejně
 • vyplněné a potvrzené přihlášky doručte na vybrané střední školy nejpozději do 1.3.2021
 • k přijímacím zkouškám budete SŠ pozváni písemně
 • informace o přijetí na vybranou střední školu bude zveřejněno na internetu nebo přímo na střední škole do 30. dubna 2021
 • informace o případném nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno písemně
 • zápisový lístek dostanou zákonní zástupci (proti podpisu) v naší ZŠ
 • zápisový lístek musí zákonní zástupci odevzdat nebo poslat doporučeně na střední školu do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijetí na SŠ
 • vzít zpět zápisový lístek zákon neumožňuje; výjimkou je případ, kdy se žák dostane na vybranou školu po úspěšném odvolacím řízení

Informace najdete také na:

https://www.idnes.cz/wiki/temata/prijimacky.K89001

Případné další dotazy Vám budou zodpovězeny na: maskova@zslomnice.cz

 

Hygienická a protiepidemická pravidla

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Z těchto důvodů je ze strany MŠMT nastaven následující manuál:

 • Při příchodu žáka do školy jsou patrné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, …) - pokud je přítomen zákonný zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy.
 • Pokud není přítomen zákonný zástupce, nebo se příznaky objeví během dne, žák je izolován od kolektivu, je informován zákonný zástupce a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka.

Ve všech případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě, že jsou přetrvávající příznaky chronického nebo alergického původu, žákovi je umožněn vstup do školy pouze tehdy, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

 


PRAVIDLA ONLINE UČENÍ Z POHLEDU ŽÁKA

Informační leták (pdf, 1 MB)

Pravidla online učení