Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Základní škola Lomnice  

Informace pro rodiče žáků

Vstup do základní školy

Vážení rodiče,
vstup žáků dne 1. 9. 2020 bude organizován následovně:
1. až 3. ročník obejde horní školku a po průchodu zadním vstupem od rehabilitace se dostane označeným schodištěm do tříd. U žáků 1. třídy je povolen vstup rodinných příslušníků. Nikdo se nepřezouvá.
4. až 9. ročník vstupuje hlavním vchodem, žáci jdou do kmenových tříd.

Od 2. 9. 2020 vstupují všichni žáci hlavním vchodem, v šatně se přezouvají. Rodinní příslušníci mohou vstoupit do příchodové haly, do prostoru šaten mají do odvolání vstup zakázán. Vnitřkem školy nebude možné procházet mezi ZŠ a MŠ.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

 

Hygienická a protiepidemická pravidla

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Z těchto důvodů je ze strany MŠMT nastaven následující manuál:

  • Při příchodu žáka do školy jsou patrné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, …) - pokud je přítomen zákonný zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy.
  • Pokud není přítomen zákonný zástupce, nebo se příznaky objeví během dne, žák je izolován od kolektivu, je informován zákonný zástupce a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka.

Ve všech případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě, že jsou přetrvávající příznaky chronického nebo alergického původu, žákovi je umožněn vstup do školy pouze tehdy, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vyhláška č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

1. V základním vzdělávání vychází hodnocení:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

2. Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

3. Odstavec 1 se použije obdobně také pro vzdělávání v základní umělecké škole.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci, kdy přijímací zkoušky na SŠ neproběhnou v daných termínech, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy takto:

1) Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne znovuotevření škol. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

2) Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

3)Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou.

4) Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

5) Samozřejmostí je, že škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.

6) Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky. Ředitel neprodleně vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky v návaznosti na harmonogram přijímacího řízení, který vyhlásí MŠMT. Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy.

7) Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Toto je pouhý výtah nejdůležitějších informací. Celé znění zákona naleznete na stránkách MŠMT
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

V Lomnici 31. 3. 2020

Mgr. Marcela Mašková


PRAVIDLA ONLINE UČENÍ Z POHLEDU ŽÁKA

Informační leták (pdf, 1 MB)

Pravidla online učení