Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Hudební obor

V hudebním oboru nabízíme studium hry na klavír, EKN, kytaru, zobcovou flétnu, trubku, housle, bicí nástroje a sólový zpěv.

Housle

Housle jsou nástroj s širokou škálou uplatnění. V sólové hře, v různých komorních seskupeních a symfonických orchestrech. Jsou využívány pro interpretaci různých žánrů a stylů. Kromě vážné a lidové hudby se uplatňují také ve folku, popu, ale i v rockové hudbě. Housle nabízejí nenapodobitelnou tónovou barevnost, která mezi ostatními nástroji nemá obdoby. Hra na housle klade nároky na hudební, fyziologické i intelektuální dispozice hráče. U žáků se očekávají vlastnosti jako je především trpělivost, soustředění, muzikalita, rytmus a odvaha pustit se do práce. Hra na housle rozvíjí nejen všechny složky hudebních schopností, ale také prohlubuje estetické cítění a morální vlastnosti.

Kytara

V současné době patří kytara k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším nástrojům. Má široké uplatnění jako nástroj sólový, tak i doprovodný ke zpěvu i dalším hudebním nástrojům. Dále také v hudbě komorní, taneční, moderní, jazzové a popové.
Hlavním cílem výuky je rozvoj osobnosti žáka, získání odborného hudebního vzdělání a kromě sólové hry také praktické využití kytary jako doprovodného nástroje.

Zobcová flétna

Zobcová flétna patří vedle lidského hlasu k nejstarším hudebním nástrojům vůbec. Je jedním z nejrozšířenějších  hudebních nástrojů a je vhodná pro všechny bez rozdílu věku. Její předností je především zdánlivě snadná ovladatelnost, malé rozměry a také nízká pořizovací cena. 
Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech. U žáků chceme vytvořit trvalý vztah k hudbě a dechovému nástroji. 

Trubka

Trubka je jedním z nejčastěji používaných dechových žesťových nástrojů. Má lesklý průrazný tón. Dříve byla užívána jako nástroj signální – zahájení boje či různých slavnostních příležitostí. Dnes má široké uplatnění prakticky ve všech hudebních žánrech - klasická hudba, taneční hudba, pop, jazz a jiné.
Studiem hry na trubku získá žák základy hudebního vzdělání a možnost uplatnění v zájmové nebo profesionální rovině.

Bicí nástroje

Bicí nástroje patří mezi nejstarší a nejpočetnější hudební nástroje. Jsou základním hudebním elementem ve většině hudebních stylů. Studium hry na bicí nástroje umožňuje žákům získat základy vzdělání a uplatnit se především v zájmové činnosti, eventuálně v profesní. Cílem studia je rozvoj muzikálnosti, hudební představivosti a výchova k estetickému hudebnímu cítění.

Zpěv

Lidský hlas je nejstarší a nejpřirozenější nástroj. Ve výuce sólového zpěvu se děti učí nejen vytvářet si zdravé návyky při zpěvu a běžné mluvě, ale také cítit a vnímat své tělesné a sluchové prožitky. Hravou formou procvičují dovednosti, které jsou pro zpěv důležité: uvolnění celého těla, správné dýchání a výslovnost, koordinace a posílení potřebných svalů, probuzení hlavového rejstříku a následné propojení jednotlivých rejstříků. Dále ve výuce procvičují a zlepšují svou hudební paměť, hudební představivost, čistotu intonace, pěstují smysl pro rytmus a vedení melodie. Kromě těchto technických dovedností je také kladen důraz na pochopení a procítění textů písní pro lepší zvládnutí hudebního a fyzického výrazu. Cílem studia je osvojit si tyto dovednosti a jejich uplatňování při samotném zpěvu. 

Hra na EKN

Pojmem elektrofonické klávesové nástroje jsou označovány ty, jejichž zvuk je vytvářen elektronicky a obecně jsou známy pod názvy keyboard, klávesy, elektrické klávesy, syntetizér, stage piano, clavinova nebo elektrické piano. Ve studijním zaměření jsou souhrnně nazývány hra na EKN - hra na elektronické nástroje. Tyto nástroje mohou mít stejné nebo podobné ovládací funkce. Proto je před zahájením studia vždy nutná konzultace s vyučujícím. Ten doporučí nejvhodnější nástroj. Na naší škole probíhá výuka hry na tzv. keyboard. Klávesy jsou víceúčelové a uplatňují se jako sólový i doprovodný nástroj prakticky ke všem hudebním nástrojům a formacím. Uplatnění nachází např. v lidové, komorní, taneční, jazzové, alternativní hudbě a v neposlední řadě i ve spojení se zpěvem.

Hra na klavír

Klavír patří k nejrozšířenějším hudebním nástrojům, je využíván jako nástroj sólový; doprovodný v komorní, symfonické, taneční a jazzové hudbě. Ve hře na klavír žáci získávají technické a výrazové dovednosti, kterými vyjadřují hudební myšlenky v interpretovaných skladbách. Oproti jiným nástrojům se pří hře na klavír více uplatňuje smysl pro harmonické cítění, improvizaci a doprovázení melodické linky základními i jazzovými akordy.

Smyslem hudebního oboru je poskytnout žákům základy pro aktivní provozování hudby, prohlubovat a rozšiřovat jejich hudební znalosti a dovednosti a prostřednictvím pěstování hudby kultivovat jejich osobnost. Žák nejprve získává elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč v komorní a souborové hře, nebo ve sborovém zpěvu. Cílem je vychovat poučeného interpreta a posluchače schopného propojit hudební teorii s praxí a hlouběji si hudbu užít.

V hudebním oboru si žáci zvolí jedno ze studijních zaměření, tedy hru na některý hudební nástroj nebo sólový zpěv. Kromě výuky hry na nástroj ještě žáci povinně navštěvují v 1. - 5. ročníku základního studia I. stupně předmět Hudební nauka a od 6. ročníku je povinný další předmět, ve kterém se rozvíjí komorní a souborová hra, popřípadě zpěv ve sboru. Záleží nám na tom, aby žáci mohli své znalosti a dovednosti uplatnit také v praxi, proto pořádáme vystoupení interní, pro veřejnost, žáci se mohou účastnit soutěží, atd.

Rozvrh hodin si žáci domlouvají s učiteli v prvním týdnu školního roku.