Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Analýza

Srovnávací analýza ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

Srovnávací analýza probíhala v porovnávání vyplněných dotazníků z minulé obhajoby titulu Ekoškola a letošním průzkumem. Stejně jako v roce 2013 byl dotazník rozdělen do čtyř částí programu ekoškoly (školní prostředí, voda, energie, odpady).

Dotazníky byly rozdány členy ekotýmu jednotlivým třídám od III. třídy do IX. třídy. Každá ze tříd vytvořila skupinu žáků, kteří dotazník prošli s celou třídou a postupným vyplňováním nasbírali potřebná data.

Po vyplnění dotazníků členové ekotýmu začali zpracovávat analýzu z odpovědí žáků.

Ze shromážděných informací (nejčastějších odpovědí) a porovnáním jsme došli k těmto závěrům:

 • Žáci mají vědomosti i schopnosti ekologicky myslet a chovat se podle toho
 • Škola dává najevo, že je Ekoškolou projekty a různými druhy mimoškolních aktivit
 • Práce na dalších ekologických projektech a zapojovaní široké veřejnosti do nich
 • Postupné budování školního pozemku, výsadba stromků, keřů a okrasných rostlin v areálu školy i blízkém okolí
 • Byl vybudován školní kompostér
 • Školní pozemek je zalíván užitkovou vodou, která je čerpána ze studny.
 • Neustálé využívání učebny v přírodě ke školním i mimoškolní aktivitám
 • Zapojovaní do různých charitativních akcí (sbírání vršků, stavění sněhuláka, prodej charitativních předmětů …) a tím pomoc těm, co to potřebují
 • Školní akce pro rodiče a žáky (jarmark, den děti, výsadba arboreta…)
 • Kontrolní fotografie kouře z komínů a předání orgánům k tomu určeným
 • Využívání školního bazénu, tělocvičny, hřiště pro veřejnost
 • Široká škála tříděných odpadu (plasty, hliník, papír, nápojové kartony, PET-lahve, baterie, elektrospotřebiče, …)
 • Naší silnou stranou je výzdoba školy, o kterou se starají žáci a učitelé. Výzdoba je tematicky měněna. Nyní se bude škola podílet i na výzdobě Lomnického autobusového nádraží se spolupráci s Městysem Lomnice
 • Naše škola nakupuje výhodné velké balení potravin, hygienických potřeb, chemických prostředků …a tím zabraňuje přebytečnému shromažďování odpadu
 • 2x ročně sbíráme papír, který je následně recyklován
 • Nevýhodou školy jsou dva automaty, které jsou stále zapnuté a tímto odebírají moc energie
 • Ve škole chybí možnosti pro smysluplnější trávení času o přestávkách
 • Byl vytvořen nový, přehlednější ekokodex
 • U nástěnky Ekoškoly je schránka pro nápady a náměty, co zlepšovat nebo dělat jinak

Škola se za poslední roky hodně posunula v okrase školního pozemku a jeho okolí. Žáci vědí o projektu Ekoškola a proč je důležité se starat o okolí kolem nás. Navázali jsme na dobrou práci z předchozích let a neustále něco zlepšujeme a obnovujeme.

Srovnávací analýza ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

Vytvořili jsme nové pracovní listy (dotazník ekoškoly) pro žáky ZŠ. Dotazníky byly navrhnuty členy ekotýmu. Byl rozdělen do čtyř částí programu ekoškoly (školní prostředí, voda, energie, odpady).

Všichni žáci ZŠ vyplňovali předložené dotazníky ve skupinkách. V první a druhé třídě spolupracovali s třídní učitelkou.

Po vyplnění dotazníků členové ekotýmu začali zpracovávat analýzu z odpovědí žáků.

Ze shromážděných informací (nejčastějších odpovědí) jsme došli k těmto závěrům:

Co si žáci myslí?

Zelenou barvou jsou napsány nejčastější odpovědi žáků.

Prostředí školy

 1. Kdo se stará o prostory školy (učebny, chodby, WC, okolí školy…)?
  O prostory školy se starají uklízečky (úklid), školník (údržba), učitelé (náměty), žáci (realizace námětů).
 2. Máme ve škole pokojové rostliny? Kdo se o ně stará?
  Ano, uklízečky a v některých třídách i žáci.
 3. Pomáhá vaše třída zlepšit prostředí školy? Jakým způsobem?
  Ano, třídíme odpady a podílíme se na výzdobě naší školy a okolí školy.
 4. Má škola alespoň jeden „recyklační prostředek“ (kompostér,…)
  Ano, kompostér na školním pozemku.  
 5. Co bys ve škole zlepšil/a? (Myslí se tím návrhy na zlepšení prostředí, okolí školy a pod…)
  Většině dětí se škola líbí, pouze někteří si myslí, že by mohlo být lepší vybavení.

Energie

 1. Myslíš si, že je škola dostatečně vytápěná?
  ANO – NE           pokud NE, jak by sis představoval zlepšení?
  Ano, ale čtvrtina dotázaných odpověděla, že by se mohlo více topit.
 2. Máš představu, kolik stojí spotřeba energie na jeden měsíc ve škole a v domácnosti?
  Žáci nemají představu o hodnotách spotřeby energie, ale díky dotazníkům si informace obstarali, jak v domácnosti, tak ve škole.
 3. Myslíš si, že ve škole svítíme zbytečně?
  ANO – NE           pokud ANO, jak bys to změnil?
  Ne. 1/6 dotázaných si myslí, že svítíme zbytečně (můžou za to stažené žaluzie).
 4. Jakým způsobem je vytápěna škola?
  Můžeš regulovat (měnit) teplotu ve třídě?
  Škola je vytápěna plynem. Regulovat nelze pouze větráním. Topení obsahuje čidlo na správnou hodnotu teploty.
 5. Jakým způsobem větráte ve třídě?
  Jakým způsobem je nejefektivnější (nejvýhodnější) větrání?
  Průvanem, ventilačkou, otevřením dveří. Žáci si uvědomují, že průvan je nejúspornější metoda větrání.

Voda

 1. Teče z každého kohoutku ve škole pitná voda?
  ANO – NE
  Ano.
 2. Kolik je v celé budově školy umyvadel
  - s klasickými kohoutky?
  - s pákovými bateriemi?
  90 - 110 s klasickým kohoutkem, páková nejsou.
 3. Kolik je v celé budově školy WC
  - s klasickým splachováním?
  - s úsporným splachováním?
  50-65 s klasickým splachování, úsporné jedno.
 4. Co uděláš, když ti nejde zavřít vodovodní kohoutek nebo protéká WC?
  Zavoláme školníka, nebo řekneme učiteli.
 5. Odhadni, jaká je roční spotřeba pitné vody
  - ve škole
  - ve vaší domácnosti
  Žáci nemají představu o spotřebě vody, ale díky dotazníkům si informace obstaraly, jak v domácnosti, tak ve škole.

Odpady

 1. Třídí se v naší škole odpad správně?
  ANO – NE           pokud NE, uveď příklad:
  Ano.
 2. Najde odpad ve škole nějakého uplatnění?
  Ano, např: VV, PČ.
 3. Víš, kde jsou koše na tříděný odpad?
  Ano, vestibul, třídy.
 4. Víš, které odpady se ve škole třídí?
  Ano, papír, hliník, plast, organický odpad, elektrospotřebiče, sklo, baterie, PET-lahve, vršky…
 5. Kde končí odpad ze školní jídelny, kolik jídla se denně vyhazuje?
  10l denně končí u chovatelů drobného zvířectva.

Silné a slabé stránky naší školy

Modrá barva – silné stránky

Červená barva – slabé stránky

Školní prostředí:

 • Výhodou naší školy je, že máme učebnu v přírodě, kterou můžeme navštěvovat během vyučování i mimo ni.
 • Škola nabízí mnoho volnočasových aktivit (hřiště na fotbal, volejbalové hřiště, oválný okruh na brusle, kolo, běh).
 • Ve škole máme spoustu zeleně, o kterou se starají převážně uklízečky.
 • Naší silnou stranou je výzdoba školy, o kterou se starají žáci a učitelé. Výzdoba je tematicky měněna.
 • Naše škola se podílí na přípravě a realizaci akcí (vánoční jarmark, den Země, dětské odpoledne…).
 • Nevýhodou je, že o zeleň se starají převážně uklízečky a ne žáci naší školy.
 • Nevyhovující jsou slunečníky v učebně v přírodě, protože nedostatečně stíní.
 • Ve škole chybí možnosti pro smysluplnější trávení času o přestávkách.
 • Nevýhodou je, že samotní žáci jsou neukázněni a pohazují odpadky po chodbě a kolem košů.

Odpady :

 • Třídění odpadu je na vysoké úrovni. V jednotlivých třídách jsou kontrolou odpadu pověřeny ekohlídky.
 • Mezi naše tříděné odpady patří plasty, hliník, papír, nápojové kartony, PET-lahve, baterie, elektrospotřebiče, …
 • Každoročně se podílíme na pomoci Zemi a vycházíme po okolí Lomnice, sbírat odpadky.
 • Naše škola nakupuje výhodné velké balení potravin, hygienických potřeb, chemických prostředků …a tím zabraňuje přebytečnému shromažďování odpadu.
 • 2x ročně sbíráme papír, který je následně recyklován.
 • Nevýhodou je, že už dva roky nemůžeme uspořádat sběr bylin, z důvodu problematického odvozu usušených bylin.
 • Škola vlastní kompostér, který je na školním pozemku.
 • Nevýhodou je, že bioodpad není ze tříd tříděn.
 • Kopírujeme oboustranně.

Voda:

 • Naše škola má na každém patře umístěna pítka.
 • Ekotým spolu se školníkem provádí údržbu kohoutků a WC.
 • Ve školní kuchyni se používá myčka.
 • Školní pozemek je zalíván užitkovou vodou, která je čerpána ze studny.
 • Úsporné hlavice jsou pouze ve sprchách u bazénu.
 • Tvrdá voda. Perlátory nejsou ekonomicky výhodné.

Energie:

 • Na škole jsou vyměněná okna na plastová, která šetří teplo ve škole.
 • Topení je řízené automaticky díky termostatům ve třídách.
 • V některých učebnách je částečná instalace tepelných folií.
 • Výhodou školy je, že vytápíme učebny dle rozvrhu. Rozvrh sestaven výhodně.
 • Žáci i zaměstnanci jsou velmi dobře proškolení o šetření energiemi a minimalizací odpadů.
 • U vypínačů jsou informační cedulky, které upozorňují žáky i učitele na zhasínání a tímto i šetření energie. 
 • Žáci jsou seznámeni s tím, že mají větrat krátce a intenzivně.
 • U hlavního chodu jsou nezateplené dveře.
 • Nevýhodou školy jsou dva automaty, které jsou stále zapnuté a tímto odebírají moc energie.
 • Nesvítit zbytečně.

Srovnání s minulou analýzou:

 • Došlo k výměně oken v celé budově (kromě tělocvičny a vchodových dveří).
 • Ve sprchách u školního bazénu byly namontovány spořící hlavice.
 • Postupná výstavba školního arboreta na školním pozemku, výsadba bylin, keřů, stromů, růží a okrasných rostlin v areálu školy.
 • Byla vybudována učebna v přírodě, která slouží pro výuku. Místo nevhodných deštníků bude vybudována dřevěná pergola, která dostatečně zastíní lavice.
 • Kohoutky na škole jsou pravidelně kontrolovány a udržovány žáky ekotýmu a panem školníkem.
 • Na chodbách jsou umístěna pítka, která žáci využívají na pití.
 • Z důvodů tvrdé vody a častých havárií vodního potrubí jsme prozatím z finančních důvodů, neinvestovali jsme do nových perlátorů vody a pákových baterií.
 • Na naší škole se pořád sbírají odpady tohoto druhu: papír, PET-lahve, vršky, hliník, baterie, elektrozařízení.
 • Ovocná kůra se přestala sbírat z důvodů špatného odběru.
 • Ve školní kuchyni se začalo užívat výhodných velkých balení potravin a ubylo polotovarů.
 • Topení ve škole je řízeno automaticky z přednastavených hodnot.

Fotogalerie

Vyplněný dotazník
Vyplněný dotazník

Přílohy

Dotazník (0.3 MB)