Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola

Dobrý den,
právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola.

Uvítáme, pokud NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍ SAMI ŽÁCI.

1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly a jak byl tento tým vybrán?
Jak Ekotým funguje - jak často se schází, kdo vede schůzky, kdo schůzky zapisuje, jak jsou žáci zapojeni do rozhodování, jakou mají zodpovědnost?

Součástí ekotýmu jsou žáci 1. – 9. třídy, tři učitelé, vedení školy a pan školník. Tým jsme vybrali tak, že jsme svolali dobrovolné zájemce z řad žáků. Schůzky bývají nepravidelně každý měsíc, popř. dle aktuální potřeby.Většina názorů a nápadů přichází od samotných členů ekotýmu nebo ze schránky pro nápady (umístěna vedle nástěnky Ekoškoly).Při zapisování schůzek se střídají starší žáci z Ekotýmu.Členové ekotýmu jsou zodpovědni za aktivity, které musí obvykle splnit do další schůzky. Za aktivity zodpovídají všichni členové ekotýmu.Každý má možnost prosadit svůj názor , ten je potom buď odsouhlasen nebo zamítnut.

2. Jak jste provedli srovnávací analýzu ekologického stavu své školy, kdo a jakým způsobem pak data zpracoval a k jakým zajímavým zjištěním jste dospěli?

Srovnávací analýza probíhala v porovnávání vyplněných dotazníků z minulé obhajoby titulu Ekoškola a letošním průzkumem. Stejně jako v roce 2013 byl dotazník rozdělen do čtyř částí programu ekoškoly (školní prostředí, voda, energie, odpady). Dotazníky byly vypracovány p. uč. Černým (podle vzoru pracovních listů Ekoškoly), rozdány členy ekotýmu jednotlivým třídám od III. třídy do IX. třídy. Každá ze tříd vytvořila skupinu žáků, kteří dotazník prošli s celou třídou a postupným vyplňováním nasbírali potřebná data. Po vyplnění dotazníků členové ekotýmu začali zpracovávat analýzu z odpovědí žáků. Ze shromážděných informací (nejčastějších odpovědí) a porovnáním jsme došli k těmto závěrům: škola se za poslední roky hodně posunula v okrase školního pozemku a jeho okolí. Žáci vědí o projektu Ekoškola vice informací a lépe si uvědomují, proč je důležité se starat o prostředí kolem nás. Navázali jsme na dobrou práci z předchozích let a neustále něco zlepšujeme a obnovujeme a snažíme se spoluprací s městysem Lomnice vylepšit nejen okolí školy, ale i celého městyse.

3. Jak jste se dohodli na cílech svého plánu činností? Kdo a jakým způsobem pomáhal při sestavování plánu? Kdo a jakým způsobem monitoruje a vyhodnocuje naplňování plánu činností?

Cíle našeho plánu činností jsme sestavovali na podkladě minulé srovnávací analýzy. Sešli jsme se na schůzce ekotýmu, kde jsme diskutovali a řešili různé návrhy na zlepšení situace. Dále jsme do plánu čiností zahrnuli i akce, které už mají na naší škole tradici (vánoční jarmark, Den Země,…). Plnění cílů plánu Ekoškoly monitoruje a vyhodnocuje průběžně celý Ekotým, popřípadě zařadíme nové téma či ideu.

4. Jakým způsobem jsou další témata Ekoškoly zařazena do výuky?

Snažíme se ve výuce i nadále využívat co nejvíce recyklované výrobky, zejména ve výtvarné výchově a pracovních činostech. V přírodovědných předmětech se zabýváme tématy enviromentální výchovy. Na druhém stupni se vyučuje ekologický přírodopis. I v ostatních předmětech se zabýváme tématy ekologického chování. Mimo jiné, pořádáme spolu s městysem Lomnice Den Země, na kterém se podílí všichni žáci školy a zaměstnanci městyse. V rámci školních aktivit prosazujeme i ekologicky zaměřené soutěže.

5. Jakým způsobem jste informovali ostatní o své činnosti (vně i uvnitř školy)? Kde, jak často a jaké informace ostatním sdělujete a kdo za to zodpovídá? Jak jste do práce na programu zapojili ostatní ve škole? Podařilo se vám uspořádat nějakou akci pro veřejnost nebo navázat s ní spolupráci?

Uvnitř školy jsou informace šířeny formou nástěnky, rozhovorů a diskusí. Samotní žáci se dozvídají informace z ekonástěnky, od ekozástupců jejich tříd a vyučujících. Veřejnost je o projektu Ekoškola informována z článků v Lomnickém zpravodaji, z webových stránek naší školy a místního rozhlasu. Informace jsou sdělovány průběžně během roku, vždy dle aktuálních akcí. O aktivitách se žáci i veřejnost mohou dozvědět budˇ z webových stránek nebo z Lomnického zpravodaje, kde ke každé aktivitě máme obrázek a stručné informace, za což odpovídá koordinátroka Ekoškoly p. uč. Slováková a paní zástupkyně Doležalová. Ostatní žáci i učitelé jsou průběžně zapojováni do práce na tomto projektu (zejména ve třídění odpadu, úspoře energií a péči o prostředí školy). Co se týká spolupráce s veřejností, tak jak už každoročně provádíme jarní úklid městyse a jeho okolí u příležitosti Dne Země. I nadále spolupracujeme s místním lesníkem panem Lančou, který pořádá pro naše žáky zajímavé přednášky, besedy, soutěže, ale také zajímavé vycházky po místním okolí. Dvakrát ročně sbíráme společně s veřejností starý papír. Nově jsme se zapojili i do několika projektů EU, pořádané městysem Lomnice a místním Okrašlovacím spolkem.

6. Měnili jste svůj Ekokodex? K jakým došlo změnám a jak jste k nim dospěli? Jak jste zajistili, aby se s ním seznámili všichni ve škole? Kde je Ekokodex umístěn?

Ano. Změnili jsme jeho vzhled i formu. K této změně došlo díky aktivitě žáků, protože si chtěli nová pravidla znovu přeformulovat a využít svou kreativitu. Z tohoto důvodu byla vyhlášena soutěž o návrh nového Ekokodexu, který měl být jednodušší a přehlednější. Soutěž vyhrála 6. třída a zpracovala nový návrh. Nyní má Ekokodex tvar čtyřlístku a pravidla jsou v něm přehledně zformulována. Nové Ekokodexy byly umístěny do všech tříd a na nástěnku Ekoškoly, kde se s nimi žáci i učitelé seznámili.

7. Jak hodnotíte svou zkušenost s programem Ekoškola v dalším období?

Naše zkušenost je podobná, jako v předchozích letech, žáci mají díky tomuto programu větší povědomí o ekologickém chování, více se zajímají o své okolí, učí se jednat s dospělými i spolužáky tak, aby obhájili svůj názor. Připadají si více důležití a mají pocit větší zodpovědnosti za své úkoly. Prostřednictvím žáků se snažíme ovlivnit i rodiče a zapojit je do dění ve škole i mimo ni.

8. Uveďte jakékoliv další informace, které vám připadají důležité.

Stejně jako v minulých letech se budeme snažit vést žáky i veřejnost k ekologicky šetrnému chování a podporovat dobré nápady na zlepšení našeho prostředí. I nadále budeme pracovat na svých projektech a pokusíme se získat další dotace na zkrášlení našeho okolí.


Dobrý den,
právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola.

Uvítáme, pokud NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍ SAMI ŽÁCI.

1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly a jak byl tento tým vybrán?
Jak Ekotým funguje - jak často se schází, kdo vede schůzky, kdo schůzky zapisuje, jak jsou žáci zapojeni do rozhodování, jakou mají zodpovědnost?

Součástí pracovního ekotýmu školy jsou žáci celé školy, tři učitelé, vedení školy a pan školník. Tým jsme vybrali tak, že jsme vybrali dobrovolné zájemce z řad žáků. Schůzky bývají pravidelně každý měsíc, a také dle potřeby. Většina názorů a nápadů přichází od samotných členů ekotýmu. Pro zapisování schůzek byli vybráni dva nejstarší členové Ekotýmu (Filip Bracek a Kateřina Říhová). Členové ekotýmu jsou zodpovědni za aktivity, které musí obvykle splnit do další schůzky. Za aktivity zodpovídají všichni členové ekotýmu. Každý má možnost prosadit svůj názor, ten je potom buď odsouhlasen nebo zamítnut.

2. Jak jste provedli analýzu ekologického stavu své školy, kdo a jakým způsobem pak data zpracoval a k jakým zajímavým zjištěním jste dospěli?

Analýza byla provedena formou dotazníku, který připravili členové školního ekotýmu. Analýza byla rozdána třídním učitelům a následně vyplněna žáky školy. Dotazník byl rozdělen do čtyř tématických okruhů (voda, energie, odpady, prostředí školy). Analýza byla vyhodnocena spolu s žáky ekotýmu a učiteli. Dospěli jsme k závěrům, že žáci školy nemají představu, kolik stojí vytápění školy, ani jaká je spotřeba vody. Překvapilo nás, že osmina žáků neví, čím je vytápěna škola. Jediné, v čem žáci mají jasno, je třídění odpadů.

3. Jak jste se dohodli na cílech svého plánu činností? Kdo a jakým způsobem pomáhal při sestavování plánu? Kdo a jakým způsobem monitoruje a vyhodnocuje naplňování plánu činností?

Cíle našeho plánu činností jsme sestavovali na podkladě srovnávací analýzy. Sešli jsme se na schůzce ekotýmu, kde jsme diskutovali a řešili různé návrhy na zlepšení situace. Dále jsme do plánu čiností zahrnuli i akce, které už mají na naší škole tradici (vánoční jarmark, Den Země,…) a jsou u dětí velmi oblíbené. Plnění cílů plánu Ekoškoly monitoruje a vyhodnocuje průběžně celý Ekotým.

4. Jakým způsobem jsou témata Ekoškoly zařazena do výuky?

Snažíme se ve výuce využívat co nejvíce recyklované výrobky, přednostně v rámci výtvarné výchovy a pracovních čiností. V přírodovědných předmětech se zabýváme tématy enviromentální výchovy. Na druhém stupni se vyučuje ekologický přírodopis, ve fyzice v 8. třídě žáci počítají úlohy o teplu a spotřebě vody. I v ostatních předmětech se zabýváme tématy ekologického chování. V ekologickém semináři jsou jednotliví žáci srozuměni s tříděním odpadu, úsporami v energii, dále také spolupracujeme na projektu Recyklohraní.  Mimo jiné, pořádáme spolu s městysem Lomnicí, Den Země, na kterém se podílí všichni žáci školy a zaměstnanci městyse. V rámci školních aktivit prosazujeme i ekosoutěže.

5. Jakým způsobem jste informovali ostatní o své činnosti (vně i uvnitř školy)? Kde, jak často a jaké informace ostatním sdělujete a kdo za to zodpovídá? Jak jste do práce na programu zapojili ostatní ve škole? Podařilo se vám uspořádat nějakou akci pro veřejnost nebo navázat s ní spolupráci?

Personál školy  je informován, na pracovních poradách,  vždy jedním členem Ekotýmu o aktuálním dění. Samotní žáci se dozvídají informace z ekonástěnky, a také od ekozástupců jejich tříd. Veřejnost je o projektu Ekoškola seznámena z článků v Lomnickém zpravodaji a z webových stránek naší školy a nově táké ze školního facebooku. Informace o aktivitách se žáci a veřejnost mohou dozvědět buď z webových stránek nebo z Lomnického zpravodaje, kde ke každé aktivitě máme obrázek a stručné informace. Ostatní žáci jsou průběžně zapojováni do práce na tomto projektu (zejména ve třídění odpadu, úspoře energií a péči o prostředí školy). Co se týká spolupráce s veřejností, tak jak už každoročně provádíme jarní úklid u příležitosti Dne Země. Dále spolupracujeme s místním lesníkem panem Lančou, který pořádá pro naše žáky zajímavé přednášky, besedy, soutěže, ale také zajímavé vycházky po místním okolí a po místních lesech. Letos na jaře děti domů dostali malé krabičky na sběr baterií, po naplnění požadovaného množství donesou tuto krabičku do školy a jsou odměněny nějakým malým upomínkovým dárečkem. Tuto možnost nám nabídl městys Lomnice v rámci programu Eco-cheese. Dvakrát ročně sbíráme společně s veřejností starý papír.

6. Jakým způsobem jste sestavili váš Ekokodex? Jak jste zajistili, aby se s ním seznámili všichni ve škole? Kde je Ekokodex umístěn?

Desatero našeho Ekokodexu zůstalo nezměněno, pouze jsme se rozhodli s členy Ekotýmu, že bychom jej upravily pouze graficky. Nakonec jsme se rozhodli ho  zachovat v původní podobě, protože se nám jevilo jako velice dobré. Všichni žáci byli srozuměni s tímto ekodesaterem a mohou si ho také přečíst, jak na ekonástěnce, tak ve třídách či na webu.

7. Jak hodnotíte svou zkušenost s programem Ekoškola?

Zjišťujeme, že žáci mají díky našemu programu větší povědomí ekologickém chování. Žáci se více zajímají o své okolí a tím ubývá nepořádku, učí se jednat s dospělými tak, aby obhájili svůj názor, připadají si více důležití i tím, že mohou pomoci zlepšit životní prostředí, což v nich vzbuzuje větší zodpovědnost. Prostřednictvím žáků se ovlivňují i rodiče, které to zajímá a mají tak větší zájem o dění ve škole.

8. Uveďte jakékoliv další informace, které vám připadají důležité.

I nadále bychom chtěli zachovat u žáků zájem o ekologické cítění a chování. Nyní se chceme zaměřit na zkrášlení prostředí naší školy (pozemek, na kterém začínáme budovat, společně s veřejností nové arboretum, které bude sloužit k výuce přírodopisu, a také bude sloužit jako odpočinková zóna). To vše chceme propojit s Ekoškolou. Chceme rozšířit také výuku v učebně v přírodě. Jsme však malá škola a naše nápady můžeme realizovat postupně s ohledem na finance.