Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně:

Mgr. Bc. Marie Krejčí

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

Pondělí až pátek: 7.00 – 7.40
Čtvrtek 13.00 – 15.00
Dle dohody  kdykoli 
Kontakt: 739 705 095 nebo email: krejci@zslomnice.cz

Konzultační témata

 • žáci s obtížemi v oblasti učení a chování, žáci s osobními problémy
 • doporučení do Pedagogicko-psychologické poradny – PPP (popř. do jiného odborného pracoviště)
 • děti se specifickými poruchami učení - SPU
 • integrovaní žáci
 • individuální vzdělávací programy pro žáky
 • volba povolání
 • výběr středních škol, nabídka

Plán práce výchovné poradkyně

1. Oblast výchovná

 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření PPP a SPC
 • evidence a práce s žáky mimořádně nadanými
 • plán pedagogické podpory – PLPP – ve spolupráci s třídními učiteli
 • individuální vzdělávací plány - ve spolupráci s třídními učiteli, vyučujícím, dyslektickou asistentkou, asistentkou pedagoga i rodiči
 • zajištění učebních pomůcek pro integrované žáky
 • průběžné hodnocení plnění individuálních vzdělávacích plánů
 • problémy a potíže některých žáků projednat s vyučujícími na základě informací od rodičů a ošetřujícího lékaře
 • spolupráce s OPPP Blansko a Brno, zajišťování vyšetření žáků
 • péče o talentované žáky ve vyučovacích hodinách, motivace k účasti na soutěžích, olympiádách
 • spolupráce s Policií ČR a OSPOD (chování žáků na veřejnosti, problémy v mimořádných prostředích, preventivní opatření )
 • sledování žáků s neomluvenou absencí a zvýšenou omluvenou absencí
 • pomoc při obtížích v adaptaci žáků na nové prostředí – zvláště u dojíždějících žáků, poučení o chování v dopravních prostředcích a na veřejných komunikacích – bezpečnost na silnici
 • sledovat a ve spolupráci s vyučujícími napravovat negativní projevy žáků v oblasti závislostí – cigarety, alkohol, drogy
 • sledovat první příznaky šikany a důsledně proti nim zasahovat
 • reagovat na podněty ze Schránky důvěry
 • spolupráce s rodiči a organizování metodických seminářů pro rodiče
 • metodická pomoc pedagogům v oblasti nové legislativy

2. Oblast informační

 • informovat žáky o Lince bezpečí a dalších kontaktních center
 • informace ostatním výchovným pracovníkům k aktuálním problémům z oblasti výchovného poradenství
 • informace rodičům a žákům 5., 7. a 9. tříd o možnosti studia na víceletých gymnáziích
 • informace vycházejícím žákům a jejich rodičům o možnostech dalšího studia
 • informace žákům o přijímacím řízení na jednotlivé typy škol
 • studium odborné literatury
 • do tříd umístit informační letáky „Kdy a jak kontaktovat výchovného poradce“

3. Oblast profesní orientace

 • pomoc žákům a rodičům při výběru vhodného oboru studia
 • pomoc problémovým žákům a žákům se ZPS při volbě vhodného povolání
 • spolupráce s Úřadem práce
 • zprostředkování kontaktů se zástupci středních škol a učilišť – setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol našeho regionu
 • sledovat a vyhodnocovat výsledky přijímacího řízení, seznamovat s nimi pedagogické pracovníky, rodiče a žáky
 • pomoc žákům a zákonným zástupcům při odvolání v případě nepřijetí, umístění žáka

4. Oblast aktuálních úkolů

 • dle pokynů ředitelství školy, MÚ Tišnov – odbor školství, odbor sociálně právní ochrany dětí, PPP Blansko, SPC Blansko, PPP Brno Hybešova, PPP Brno Zachova, SPC Brno, ÚP Brno-venkov, OHS Blansko

Žáci se SPU

 • Vyhláška č. 27/2016 Sb.

Informace o volbě povolání a přijímacích zkouškách

Informace pro rodiče žáků 8. a 9. třídy

Správná volba povolání a střední školy jsou prvním předpokladem pro úspěch a spokojenost v našem životě. Chceme pomoci vám rodičům i vám žákům v tomto náročném rozhodování. V průběhu tohoto školního roku proběhne několik akcí, které by vám měly usnadnit vaši volbu.
Dne 7. 11. 2016 v 16 hodin se uskuteční ve škole „Burza středních škol“, kdy vám zástupci různých středních škol představí studijní i učební obory ve svých školách. Průběžně budou žáci seznamování s propagačními materiály SOŠ a SŠ, rodiče mohou navštívit výchovnou poradkyni a zúčastníme se burzy škol, která proběhne v Tišnově a také v Brně. Přeji hodně zdaru a štěstí při vaší volbě.

Mgr. Bc. Marie Krejčí – výchovná poradkyně

Přílohy

Leták - Rozhodujeme se o budoucím povolání (0.18 MB)