Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

Volby do Školské rady za zákonné zástupce žáků

Výsledky voleb do Školské rady

Výsledky voleb do Školské rady (pdf, 130 kB)

 

Vážení rodiče,

na základě školského zákona se uskuteční nové volby do školské rady. Volíte dva členy školské rady za zákonné zástupce žáků z pěti přihlášených kandidátů:

Renata Brabcová
Barbora Klímová
Marie Hanáková
Marie Štouračová
Jana Zelinková

Volby se uskuteční ve čtvrtek 28. 4. 2016
ve sborovně školy od 7.00 – 17.00 hodin.

Volič zásadně hlasuje osobně tajným hlasováním, zastoupení je možné jen v případě hodnověrného zmocnění. Volič prokáže svoji totožnost předložením občanského průkazu.
Výsledky voleb budou zveřejněny v pondělí 2. 5. 2016 na vchodových dveřích základní školy a na webových stránkách školy.

Mgr. Jan Vaščák, ředitel školy

 

Oznámení o konání voleb do školské rady

Oznamuji, že v souladu s §167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a volebním řádem pro volby členů do školské rady, se budou v ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice, Tišnovská 362 konat volby členů školské rady dle níže uvedeného harmonogramu:

1) Uzávěrka příjmu návrhů na kandidáty za členy školské rady:
za pedagogické pracovníky školy:     21. 4. 2016
za zákonné zástupce žáků školy:       21. 4. 2016

2) Způsob a lhůta uplatňování kandidatury za člena školské rady

 1. Kandidaturu za člena školské rady má právo uplatnit každý občan plně způsobilý k právním úkonům, který je pedagogickým pracovníkem výše uvedené školy nebo zákonným zástupcem žáka výše uvedené školy ve stanovených termínech. Občan svoji kandidaturu oznámí písemně ve stanoveném termínu řediteli školy:
  pedagogičtí pracovníci:                      21. 4. 2016
  zákonní zástupci žáků:                       21. 4. 2016
 2. Ředitel školy zveřejní seznam kandidátů za členy školské rady dne 22. 4. 2016 na úřední desce školy a webových stránkách školy.

3) Způsob konání voleb

 1. Volební akt probíhá tajným hlasováním následujícím způsobem – oprávněný volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, tzn.
  • 2 pedagogické pracovníky
  • 2 zákonné zástupce nezletilých žáků
 2. Za každé označení jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volených mandátů, je volební lístek neplatný.

4) Doba a místo konání voleb

 1. pedagogičtí pracovníci                     28. 4. 2016 v době od 7.00 – 17.00 hodin
 2. zákonní zástupci nezletilých žáků      28. 4. 2016 v době od 7.00 – 17.00 hodin

5) Průběh voleb

 1. Nejpozději týden před konáním voleb vyzve ředitel školy oprávněné voliče k účasti ve volbách.
 2. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady a svoji účast potvrdí podpisem na prezenční listině.
 3. Ředitel školy stanoví tříčlennou volební komisi, která bude dohlížet na průběh voleb.
 4. Po skončení hlasování provede volební komise sčítání hlasů a vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování.
 5. Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů ve volbách, a to sestupně podle počtu získaných hlasů. Takto sestavené pořadí zanese ředitel školy do výsledkové listiny a zajistí zveřejnění výsledků voleb na úřední desce školy a webových stránkách školy.
 6. V případě, že ve volbách není zvolen dostatečný počet členů školské rady, uspořádá ředitel školy pro doplnění volných míst nové volby bez zbytečného odkladu. Pro realizaci nových voleb se použijí výše uvedená ustanovení.
 7. Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy v souladu s ustanovením §167, odst. 5 školského zákona.
 8. Mandát člena školské rady vzniká zvolením, ke zvolení dojde ukončením hlasování. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 9. V případě uvolnění místa člena školské rady v průběhu jeho funkčního období budou bez zbytečného odkladu realizovány doplňující volby.

6) Společná ustanovení

 1. Všechny osoby účastnící se organizace voleb dbají na dodržování ochrany osobních údajů.
 2. Náklady spojené s volbami do školské rady hradí škola.
 3. První zasedání školské rady podle ustanovení §167, odst. 7 školského zákona svolává ředitel školy.

V Lomnici dne 11. dubna 2016

Mgr. Jan Vaščák

Přílohy

NÁVRH NA KANDIDÁTA do Školské rady (0.13 MB)