Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

Informace pro rodiče žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vyhláška č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

1. V základním vzdělávání vychází hodnocení:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

2. Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

3. Odstavec 1 se použije obdobně také pro vzdělávání v základní umělecké škole.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci, kdy přijímací zkoušky na SŠ neproběhnou v daných termínech, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy takto:

1) Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne znovuotevření škol. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

2) Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

3)Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou.

4) Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

5) Samozřejmostí je, že škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.

6) Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky. Ředitel neprodleně vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky v návaznosti na harmonogram přijímacího řízení, který vyhlásí MŠMT. Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy.

7) Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Toto je pouhý výtah nejdůležitějších informací. Celé znění zákona naleznete na stránkách MŠMT
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

V Lomnici 31. 3. 2020

Mgr. Marcela Mašková


PRAVIDLA ONLINE UČENÍ Z POHLEDU ŽÁKA

Informační leták (pdf, 1 MB)

Pravidla online učení